Yrityskauppa: Oikea ajoitus ja hiljainen myynti

Viime kuukaudet ovat osoittaneet, kuinka herkästi teemme päätöksiä tunnepohjalta. Se on inhimillistä ja kuuluu elämään. Parhaiten menestyvät omistajat kuitenkin hyödyntävät päätöksenteossa tietoa ja todisteita.

Yritysjärjestelyjä suunnitteleville omistajille tärkeä ajankohtainen havainto on, että yritysten myyjät ovat säikähtäneet koronaa ostajia enemmän. Toki poikkeustilanne tuo markkinoille myös pikavoittoja tavoittelevia ostajia, mutta jokaisessa markkinatilanteessa on myös vakavasti otettavia toimijoita – juuri niitä, jotka ovat valmiita maksamaan itselleen sopivasta liiketoiminnasta oikean hinnan.

Tässä kooste ja linkit kahteen tärkeään näkökohtaan yrityskauppojen suunnitteluun:

Yrityksen myynnin oikea ajoitus

Kokemuksemme mukaan yleisin virhe ajoitusta suunniteltaessa on se, että päätöstä ei tehdä ajoitukseen vaikuttavien osatekijöiden suhteen kokonaisarviona vaan keskittyen vain yhteen-kahteen osatekijään. Projektijohtaja Jari Honkon kirjoitus ajoituksen pohdintaan liittyvistä tekijöistä on aina ajankohtainen.

Lue lisää artikkelistamme: ”Yrityksen myynnin oikea ajoitus”

Hiljainen ja vielä hiljaisempi yrityksen myynti?

 Yritysjärjestelyjä tavoittelevat omistajat toivovat usein, että ostaja ilmaantuisi itse ja esittäisi tarjouksen, josta ei voi kieltäytyä. Taustalla on usein pelko siitä, mitä vaikutuksia yrityskaupan aktiivisesta hakemisesta on asiakkaisiin, henkilökunnan suhtautumiseen tai kilpailutilanteeseen. Kollegani Vesa Hopian artikkeli tuo näkökulman yrityskauppaan liittyvien pelkojen käsittelyyn.

Lue lisää artikkelistamme: ”Hiljainen ja vielä hiljaisempi yrityksen myynti?”

Asko Kapanen
Partner
0400 551 471

Kun haluat pohtia omistajan eri vaihtoehtoja, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä:

 

Isollekin yrityskaupalle voi järjestyä rahoitus

Varsinkin suhteellisen matalan kasvun aloilla yritysosto voi olla kustannustehokkain tapa kasvaa, sillä on vaikeaa ja aikaa vievää voittaa asiakkaat kilpailijalta sen sijaan, että asiakkaat siirtyvät yrityskaupalla. Yritysosto voidaan rahoittaa monella eri tavalla, joista esittelemme muutaman tyypillisimmän.

Orgaanisen kasvun rahoitus jakautuu usealle vuodelle, mutta yrityskaupassa rahoitus täytyy olla järjestetty kaupan tapahtuessa. Jokaiselle yritysostolle on olemassa parhaiten sopiva rahoitusmuoto riippuen ostajasta, myyjästä, yritysten taloudellisesta tilanteesta ja strategiasta, sekä kaupan rakenteesta. Nykyään yleiset earn out -tyyppiset kaupan rakenteet tarkoittavat automaattisesti sitä, että myyjä ottaa määräajaksi sovitun osan liiketoiminnallista riskiä ja rahoittaa yrityskauppaa sen ajan. Vasta sovitun ajan jälkeen tiedetään lopullinen kauppahinta ja viimeinen osa kauppahintaa tilitetään myyjälle. Usein yrityskaupoissa käytetään erilaisia yhdistelmiä alla esitellyistä tyypillisimmistä rahoitusmuodoista:

 1. Osto kassavaroilla
  Ostettavaa yritystä selvästi suurempi ostaja maksaa yrityskaupan usein suoraan kassasta. Tällöin yritysoston vaikutus ostavan yrityksen taseeseen on pieni, kun omaisuuserä vain muuttaa muotoa.
 2. Osto velaksi
  Usein ostavalla yrityksellä ei ole ylimääräisiä kassavaroja, josta yritysosto voitaisiin maksaa. Tällöin edullisin kaupan rahoituksen muoto on velka. Joissakin tapauksissa ostava yritys voi nostaa velkarahoitusta omalla taseella ja kassavirralla, mutta tyypillisintä on katsoa sekä ostajaa että ostettavaa yritystä yhdessä ja hakea kaupan rahoitusta perustuen yhteiseen kassavirtaan. Toinen vaihtoehto on käyttää reaalivakuuksia kuten kiinteistöjä, käyttöomaisuutta tai myyntisaatavia lainan vakuutena.
 3. Välirahoitus (mezzanine)
  Välirahoitus on rahoitusmuoto, jossa on sekä velan että oman pääoman piirteitä. Tyypillisesti välirahoitus on velkarahaa, johon koron lisäksi kuuluu osallistuminen oman pääoman tuottoon. Välirahoitusta käytetään nimensä mukaan täyttämään rahoitustarpeesta se osa, jota puhdas velkaraha ei kata.
 4. Myyjän rahoitus
  Earn out -rakenteen lisäksi tai sen sijaan myyjä voi rahoittaa yrityskauppaa sopimalla maksuajasta osalle kauppasummaa. Lisäksi esimerkiksi pääomasijoittajien hallinnoimat yhtiöt edellyttävät usein myyjää sijoittamaan osan kauppasummaa ostavan yhtiön osakkeisiin. Tämä osuus maksetaan takaisin vasta pääomasijoittajan myydessä yrityksen muutaman vuoden tähtäimellä.
 5. Osto omalla pääomalla
  Oman pääoman rahoitus on kaikkein kalleinta rahaa, joten sitä käytetään silloin kun velkarahoitus ei onnistu. Syitä voi olla useita, mutta tyypillisin on ostettavan yrityksen huono tai negatiivinen kassavirta, tai hyvin suuret vaihtelut kassavirrassa. Lupaavan start-upin sen paremmin kuin saneerausta vaativan yrityksen ostoon ei helposti löydy velkarahaa. Erikoistapaus on osto osakevaihdolla, joka varsinkin pörssinoteeratuilla yrityksillä on kätevä tapa kasvaa. Yleensä pörssinoteeratun yrityksen arvostustaso on korkeampi kuin yksityisen yrityksen, jolloin oman pääoman hintaa kompensoi kertoimien ero.

Yrityskauppojen velkarahoitus on pankeille kiinnostavaa, koska yleensä rahasummat ovat suhteellisen suuria, ja korko kiinnostavalla tasolla. Pankit pyrkivät tietenkin minimoimaan riskinsä, ja siksi ne käyvät tarkkaan läpi sekä ostettavan että ostavan yrityksen taseet ja suunnitelmat. Tyypillisesti kannattavan, kohtuullisen tasaista kassavirtaa tuottavan yrityksen ostoon saa lainaa noin kolme kertaa käyttökatteen verran, eli ostava yritys voisi kassavirralla maksaa lainan pois kolmessa vuodessa. Jokaisessa yrityskaupassa on omat erikoispiirteensä, jotka vaikuttavat lainan saantiin. Seuraavassa artikkelissa tulemme tarkastelemaan esimerkkien kautta vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja eri tilanteissa.

Erkki Hietalahti
Partner
040 578 4110

Lisää tietoa yritysjärjestelyistä ja omistajan tuoton parantamisesta

Kun haluat pohtia yrityksen arvoa ja omistajan vaihtoehtoja tilanteessa kuin tilanteessa, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä:

Yrityskaupat: Mahdollisuuksien arviointi juuri nyt

Viime kuukaudet ovat jälleen osoittaneet, kuinka herkästi teemme päätöksiä tunnepohjalta. Se on inhimillistä ja kuuluu elämään. Parhaiten menestyvät omistajat kuitenkin hyödyntävät päätöksenteossa tietoa ja todisteita. Kolmessa viimeisimmässä artikkelissamme käsitellään erilaisia omistajan keinoja laajentaa tietopohjaa päätöksenteon tueksi.

Yritysjärjestelyjä suunnitteleville omistajille tärkeä ajankohtainen havainto on, että yritysten myyjät ovat säikähtäneet koronaa ostajia enemmän. Toki poikkeustilanne tuo markkinoille myös pikavoittoja tavoittelevia ostajia, mutta jokaisessa markkinatilanteessa on myös vakavasti otettavia toimijoita – juuri niitä, jotka ovat valmiita maksamaan itselleen sopivasta liiketoiminnasta oikean hinnan.

Tässä vielä kooste ja suorat linkit kevään artikkeleihin:

”Yrityksen arvo on kaikkien tulevien kassavirtojen nykyarvo. Tulevien kassavirtojen tarkastelu on kattava tapa, joka huomioi vaihtelut eli asettaa esimerkiksi kannattavuus- tai tappiopiikit oikeisiin mittasuhteisiin. Syväkään tilapäinen kuoppa ei nollaa arvoa eikä yksittäinen huipputulos arvoa moninkertaista. Tämä on olennaisen tärkeää muistaa arvioitaessa esimerkiksi yrityskauppamahdollisuuksia.”

Lue lisää artikkelistamme: ”Näkyvyyttä kriisin keskellä kassavirtojen mallinnuksen kautta”

  ”Turhan moni ennustaa tulevia kassavirtoja ensisijaisesti vain katsomalla tuloslaskelmaa ja pankkitilin saldoa. Kattavampi mallintaminen voi paljastaa esimerkiksi sen, että myynnin sakatessa käyttöpääomaa tarvitaan vähemmän. Oikein mallinnettu kassavirtaennuste auttaa yritysjärjestelyn ajoituksessa sekä myös mitoittamaan sopeuttamistoimet oikein ja välttämään itseään ruokkivat turhat äkkijarrutustoimet.”

Lue lisää artikkelistamme: ”Väärillä arvotusmenetelmillä voi olla kohtalokkaat seuraukset”

Kesäterveisin,

Asko Kapanen
Partner
0400 551 471

P.S. Käytä hetki kesästä myös tarkentaaksesi omistajatavoitteita: Mitä loppujen lopuksi yritystoiminnalta haetaan omistajana? Ovatko yritysjärjestelyt osa sitä mitä tavoitellaan?

Kun haluat pohtia omistajan eri vaihtoehtoja, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä:

Väärillä arvotusmenetelmillä voi olla kohtalokkaat seuraukset

Arvottaminen on hyvin vakiintunutta tiedettä, joka seisoo vankalla teoreettisella perustalla. Ei ole siis kyse monitulkintaisesta asiasta, jossa monet kilpailevat teoriat jylläisivät, vaan vakiintunut tiede, jonka toimivuudesta vallitsee laaja yhteisymmärrys. Pääperiaate on yksinkertainen: Minkä tahansa investoinnin arvo, oli kyseessä sitten projekti tai kokonainen yritys, on sen tuottamien nykyhetkeen diskontattujen vapaiden kassavirtojen summa. Englanniksi puhutaan ’Discounted cash flow model:sta, eli DCF:stä.

Käytäntö ei kuitenkaan heijasta vakiintunutta teoriaa. Yrityskentässä näkee käytettävän mitä erinäisimpiä tapoja ja malleja, joilla projekteja tai yrityksiä arvotetaan vapaiden kassavirtojen sijaan. Eikä se ole edes välttämättä huono asia. Ihminen toimii enimmäkseen heuristiikalla, eli nyrkkisäännöin, ja parhaimmillaan nyrkkisäännöt mahdollistavat nopeasti tehtävän arvioinnin. Useimmiten myös päädytään samaan lopputulokseen, kuin monimutkaisemmalla mallilla.

Ongelma onkin siinä, että erilaisissa heuristisissa malleissa tehdään rajuja yksinkertaistuksia. Yksinkertaistukset ovat ihan perusteltuja, niin kauan kun yksinkertaistetaan epärelevantteja asioita pois, jotta olennaiseen keskittyminen olisi helpompaa. Jos ymmärrystä ei kuitenkaan ole siitä, mitä milloinkin on yksinkertaistettu pois, kasvaa riski arvotettavan projektin luonteen poiketessa totutusta, että onkin nimenomaan yksinkertaistettu olennaisia asioita pois ja investointi menee reisille.

Takaisinmaksuaika johtaa helposti harhaan

Luultavasti vielä tänä päivänäkin käytetyin malli investointien arvottamiseen ja vertailuun on takaisinmaksuajan menetelmä. Sen idea on tehdä investointipäätös sen perusteella, kuinka nopeasti projektin vaatima alkuinvestointi on palautunut voittoina kokonaisuudessaan. Niin kauan kuin projektit tuottavat kohtuullisen tasaisesti tai vertailtavat projektit ovat pitoajoiltaan suurin piirtein samanpituisia, saattaa nyrkkisääntö usein johtaa oikeaan ratkaisuun. Kuitenkin aina kun nämä ennakkoehdot eivät täyty, kasvaa riski täydelliseen virheinvestointiin.

Kassavirtamenetelmä, sitä vastoin, toimii täysin riippumatta projektien pituuksien erosta, projektien riskitasojen eroista tai muista haasteista, joihin takaisinmaksumenetelmä kompastuu.

Sijoittamisen puolella takaisinmaksuaikamenetelmää vastaa P/E-luku (osakekohtaisen hinnan ja osakekohtaisen tuloksen suhde) ja osinkotuottokerroin, joiden liiallinen tuijottaminen johtaa myös ongelmiin. Molemmissa perimmäinen ajatus on kuinka nopeasti sijoitus maksaa yksinkertaistetuin oletuksin itsensä takaisin. Näillä ja useilla muillakin tunnuslukukertoimilla on kuitenkin paikkansa sidosryhmien työkalupakissa.

Sijoittamisen tunnuslukukertoimet ovat köyhän miehen DCF

Moni ihan menestynytkin sijoittaja sivuuttaa arvottamisen ja keskittyy vertailemaan tunnuslukuja, joilla kylläkin on sijansa jokaisen sijoittajan ja analyytikon työkalupakissa. Kyseessä ei kuitenkaan silloin ole arvonmäärityksestä. Ehkä tunnetuin arvonmäärityksen guru tällä hetkellä, NYU Stern School of Business:in professori Aswath Damodaran, tekee tiukan jaon arvonmäärityksen ja hinnoittelun välillä. Arvonmääritys pitää hänen mukaansa aina sisällään vapaiden kassavirtojen arvioinnin ja diskonttaamisen, kun taas tunnuslukuanalyysi tulee kategorisoida hinnoittelumallien laajaan kirjoon.

Hinnoittelulla on kuitenkin paikkansa sijoittajan työkalupakissa esimerkiksi vertailtaessa alan toimijoita, tehtäessä karsintaa laajasta joukosta yrityksiä tarkemmin analysoitavien firmojen löytämiseksi tai karkean arvion saamiseksi yrityksen arvostustasosta, kun tarkemmalle analyysille ei ole mahdollisuutta. Hinnoittelussa on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää tuntea arvottaminen perusteellisesti, koska viime kädessä kaikki toimivat tunnusluvut ovat pitkälle yksinkertaistettuja arvotusmalleja.

Esimerkiksi nykyisin ehkä käytetyimmän tunnusluvun: Yritysarvo/käyttökate (EV/EBITDA) voimme kääntää vakaan kasvun arvotusmalliin:

Jakamalla molemmat puolet käyttökatteella näemme kertoimeen vaikuttavat arvostusajurit:

Näin ollen sokea tunnusluvun tuijottaminen johtaa eittämättä harhateille. Tunnusluku onkin käyttökelpoinen vasta kun ymmärtää hyväksyttävät erot yrityksissä, jotka saattavat selittää tunnuslukujen eroja. EV/EBITDA-luvun kohdalla todellisia ajureita ovat erot pääoman kustannuksissa, erot kasvuvauhdissa ja paljonko kasvu vaatii pääomaa (ja veroasteen erot, jos firmat ovat eri maissa). ”Matalin EV/EBITDA firma salkkuun” ei siis juuri koskaan ole yksinään toimiva sääntö sijoittajalle, vaan olisi lisäksi saatava matala pääomakustannus ja korkea kasvu rahoitettuna mahdollisimman matalalla jälleensijoitusasteella.

Lopulta tunnuslukujen käytössä onkin aina kyse jonkinlaisesta köyhän miehen arvotusmallista, joka kuitenkin vaatii perusteellisen ymmärryksen arvottamisesta, etteivät ne aja surkeisiin sijoituksiin. Kaikkien muidenkin hyvien vertailulukujen kohdalla pätee sama totuus; ne ovat karkeita yksinkertaistuksia ja niiden käyttämistä kannattaisi välttää kokonaan, ellei omaa perustavanlaatuista käsitystä siitä, mitkä tekijät kulloinkin on yksinkertaistettu mallista pois.

Lopulta turvallisinta onkin käyttää arvonmääritystä ensisijaisesti ja pitää hinnoittelumalleja vain tukena.

Pankitkin käyttävät kassavirtojen ennustamista, vakuudet ovat toissijaisia

Monella omistajalla on edelleen kuvitelma, että pankkilainaan vaikuttavia asioita ovat ainoastaan reaalivakuudet ja mystinen neuvottelutaito, joka selittää eroja eri lainamäärissä suhteessa vakuusarvoon. Käsityksellä olikin aikanaan perää säännellymmän pankkisektorin aikoihin, mutta nykypäivänä asia ei ole näin yksioikoinen.

Edelleen pankit vaativat vakuuksia ja pankkitoimintaa myös säännellään rajusti sen suhteen paljonko riskiä voi ottaa. Tietyssä määrin pankit joutuvat edelleen laittamaan ylisuurta painoarvoa vakuuksille sääntelyn takia. Vakuuksilla onkin selvä sijansa kaikessa lainanannossa, pois lukien kulutusluotot, saahan vakuudet realisoimalla ongelmatilanteessakin jotain takaisin. Asiakkaan konkurssi on kuitenkin pankille aina huonoa bisnestä, oli vakuudet mitkä tahansa. Vakuuksien varaan ei siis pankkitoimintaa voi perustaa.

Tosiasiassa pankeille ensisijaista on saada rahat takaisin korkoina ja takaisinmaksuerinä ajallaan. Takaisinmaksukyvyn arvioimiseksi vakuudet eivät paljoa auta, vaan jälleen tarvitaan tulevien kassavirtojen arvioimista. Toisin kuin monesti kuvitellaan, eivät erot lainansaantikyvyssä yritysten välillä johdu neuvottelutaidoista, vaan ensisijainen selittävä tekijä on suunnitelmien uskottavuus.

Monen hyvän yrityksen potentiaali nostaa lainapääomaa onkin paljon kuviteltua parempi, jos pankille vain osattaisiin esittää uskottava suunnitelma takaisinmaksusta. Parhaimmillaan suunnitelma pitää sisällään seikkaperäisen selvityksen tulevista vapaista kassavirroista.

Kassavirroilla arvottaminen on omistajalle lyömätön monitoimityökalu

Oli sitten kyse projektin valinnasta usean vaihtoehdon välillä, projektin arvottamisesta, koko yrityksen arvottamisesta tai lainan saannin mahdollistamisesta on tulevien kassavirtojen arvioimisella selkeät edut vaihtoehtoihin nähden. Toisaalta monesti saatetaan karttaa kassavirta-analyysiä sen haittapuolien takia: Ne eivät ole asiaan vihkiytymättömälle helppoja ymmärtää, ja kunnollisen kassavirtamallin rakentaminen on kohtuullisen työlästä ja aikaa vievää. Usein kassavirtojen arvioimisesta olisi kuitenkin selkeää liiketoiminnallista hyötyä kustannusten lopulta ollessa mitättömät saatavaan potentiaaliseen hyötyyn nähden, kun virheinvestointi jää tekemättä tai onnistutaan saamaan kasvun turvaava pankkilaina.

Lopulta kyse ei ole edes pelkistä kassavirroista. Tässä maailmassa aidon ymmärryksen, menestymisen tai aidosti uuden löytämisen edellytyksenä on enenevissä määrin se, että asiat ymmärretään niiden perustavanlaatuisimmista tekijöistä lähtien. Suositan siis fundamenteista lähtevää ajattelua yritysrahoituksen ulkopuolellakin.

Saul Schubak
Manager

 

Lisää tietoa yritysjärjestelyistä ja omistajan tuoton parantamisesta

Kun haluat pohtia yrityksen arvoa ja omistajan vaihtoehtoja tilanteessa kuin tilanteessa, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä:

Näkyvyyttä kriisin keskellä kassavirtojen mallinnuksen kautta

Tulevaisuuden vapaan kassavirran mallintaminen on tärkeä ja hyödyllinen työkalu. Artikkelissa käsitellään vapaan kassavirran hyötyjä normaalissa liiketoimintaympäristössä sekä nykyisen poikkeuksellisen markkinatilanteen aikana.

Kaikki tuloksen ja taseen erät eivät ole syntyneet tasavertaiseksi. Tämän takia on luotu vapaan kassavirran laskelma, joka keskittyy yrityksen operatiivisen liiketoiminnan sekä sen pakollisen investointitarpeen identifioimiseen. Vapaata kassavirtaa käytetään omistajien käytettävissä olevien varojen todentamiseen, sekä lainojen lyhentämiseen. Vapaan kassavirran mallintaminen eroaa perinteisestä kirjanpidon kassalaskelmasta. Kirjanpidon kassavirtalaskelma jaottelee eriä tyypin mukaan ja jaottelee ne liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtoihin. Vapaassa kassavirrassa päämäärä on eri. Siinä selvitetään yrityksen tai segmentin todellinen kannattavuus ottamatta kantaa, miten liiketoiminta on rahoitettu. Vapaan kassavirran mallintaminen on siis mittari liiketoiminnan kyvystä maksaa osinkoja tai kannatella velkaa. Tämän vapaana käytettävissä olevan kassavirran todentaminen parantaa näkyvyyttä yrityksen kykyyn ennakoida ja suunnitella miten tulevaisuuden velan takaisinmaksuista ja tarvittavista investoinneista selvitään.  Vain tuloslaskelmaa ja pankkitiliä seuraamalla jää usein käyttöpääoman tarve sekä investointien vaikutus vähemmälle huomiolle ja yrityksen todellinen rahallinen tilanne epäselvemmäksi.

Vapaan kassavirran mallintaminen terävöittää operatiivisen johdon ymmärrystä liiketoiminnan suorituskyvystä ja riskeistä eri tilanteissa, kun mallintaminen perustuu vaihtoehtoisille skenaarioille markkinoiden kehityksestä. Tuloksena varovainen, todennäköinen ja optimistinen skenaario. Skenaarion muuntamiseksi kassavirraksi syntyy suuri joukko yksityiskohtaisia oletuksia ja ajureita, jotka syötetään kassavirtamalliin. Vapaan kassavirran suunnan mallintaminen eri skenaarioin vaatii loogisen ajatteluketjun laatimista yrityksen resursseista ja toimintakentästä, sekä haasteelliseen kysymykseen vastaamista: mikä on tänään tulevaisuutta, mutta huomenna todellisuutta.

Skenaariotyökalulla luodut todennäköisyydet eri liikevaihdon kehityssuunnille ja miten ne vaikuttavat euroissa bruttotulokseen, käyttökatteeseen ja liikevoittoon avustavat break-even liikevaihdon määrittämistä poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa ja niin ikään edesauttaa yrityksen käsitystä niistä resursseista, joita voidaan turvallisesti käyttää ja mihin tulonmenetysriskeihin minäkin kuukautena tulee jatkossa kiinnittää huomiota tarkemmin. Mahdollisimman tarkka sekä perusteltu kassavirtalaskelma avustaa yrityksiä kriisissä navigointiin.

Taloudellisesti haastavammissa tilanteissa vapaan kassavirran hyöty siirtyy yritysarvon ja eri laajentumisvaihtoehtojen nykyarvon tarkastelusta itse liiketoiminnan operatiivisen pyörittämisen skenaariotyökaluksi. Voidaan tehdä joko kuukausittaisia, kvartaali tai vuosittaisia laskelmia vapaalle kassavirralle. Limittämällä tähän eri skenaarioita saadaan tietoon, miten saamisien saapumisajankohta sekä lyhytaikaisten velkojen takaisinmaksu odotetusta poikkeavasti tulisi vaikuttamaan yrityksen kassaan eri kuukausina. Käyttöpääomassa voidaan huomioida miten osan tai kaiken saamisen siirtyminen asiakkaan maksuvaikeuden takia vaikuttaa omaan kassatilanteeseen. Markkinatilanteessa, jossa käteinen on kuningas, vapaan kassavirran mallinnuksella voidaan määrittää alueita, joista rahaa voidaan irrottaa kassaan ja sen kautta saadaan tarkin kuva siitä, kuinka kauan yrityksen tase ja sisään tulevat rahavirrat edesauttavat yritystä yli poikkeuksellisesta markkinatilanteesta.

Käytännössä kassavirtaa mallinnetaan luomalla näkemys yrityksen liikevaihdon kehityksestä sekä odotetuista liiketoiminnan kustannuksista. Kantaa joudutaan ottamaan myös vuosittaisiin korvausinvestointeihin, ja yrityksen mahdollisiin kasvuinvestointeihin. Näiden lisäksi tulee selvittää yrityksen verotusaste sekä käyttöpääoman tarvetta tulevaisuudessa normaalin liiketoiminnan pyörittämiseen.

Saamisien kierto ja muut käyttöpääoman erät jäävät usein vähemmälle huomiolle tuloslaskelmassa ja kirjanpidon kassavirrassa vaikkakin ne saattavat olla merkittävä etu tai riski yrityksen liiketoiminnan rahavirroille. Esimerkiksi taloudellisen shokin aikana laskeva liikevaihto voi vapauttaa varoja käyttöpääomasta, ja siten helpottaa kassatilannetta. Vapaata kassavirtaa mallintamalla saadaan tarkin kuva siitä, miten käyttöpääoman muutokset vaikuttavat yrityksen toimintaan. Käyttöpääoman rakenne riippuu liiketoimintamallista, joten vaikutukset ovat yksilöllisiä. Lisäksi markkinahäiriö voi muuttaa esimerkiksi asiakkaiden maksukäyttäytymistä, jolloin käyttöpääomaan sitoutuneet varat voivat kasvaa normaaliin verrattuna paljonkin. Taloudellisesti vaikeina aikoina voidaan myös identifioida niitä eriä joista voidaan vapauttaa rahaa muuttamalla käyttöpääoman tasoja.

Kassavirtamalli ei ole historiaan perustuvien taloustietojen lineaarinen ekstrapolointi eteenpäin muutamalla kuukaudella tai vuodella. Arvauksien tai historiallisien keskiarvojen sijaan nämä oletukset tulisi perustua aiemmin mainittuun loogisen ajatusketjun perusteltuihin oletuksiin ja tuloksiin.

Loogisen päättelyn ja eri oletusten tuloksena muodostuu yrityksen varovainen ja positiivinen skenaario sekä todennäköisin kehityssuunta. Operatiivinen johto voi käyttää tätä tietoa määrittääkseen tavoiteltavan kehityssuunnan ja esimerkiksi tarvittavan velan määrän. Tämän taloudellisen kehityksen vektorin suunnan ymmärtämällä voidaan ripeämmin identifioida ne toimet, jotka ovat kustannuksiltaan liian suuret tai riskipitoiset ja joiden nykyarvo ei toteuta yrityksen tavoitteita. Vapaan kassavirran mallintaminen edesauttaa siis yrityksen kykyä kysyä ”mitä jos” kysymyksiä. Kun yritys paremmin ymmärtää negatiivisimman ja positiivisimman kehityssuuntansa, voi se tarkemmin tähdätä strategiansa näiden rajoitteiden sisään.

Vapaata kassavirtaa voidaan hyödyntää muutenkin kuin nykyliiketoiminnan tarkasteluun. Markkinaosuuden kasvattamisen strategioissa tulisi selvittää miten se toteutettaisiin maksimoimalla nykyarvo. Toimialan dynamiikkaa tarkastelemalla saadaan selville onko markkinaosuuden kasvattaminen parhaiten toteutettavissa kustannusjohtajuudella, markkinaosuuden ostamisella yrityskaupoin tai kohdistamalla resursseja myynnin ja markkinoinnin tuomaan liikevaihdon kasvuun. Puhtaasti euroissa mitattuna näihin kysymyksiin vastaaminen joidenkin yritysten osalta voi olla jopa yksinkertaista, mutta vasta kun investoinnin vaihtoehtoiskustannuksiin, eurojen ajoitukseen sekä siihen liittyvä tuottovaatimus on laskettu, saadaan nykyarvoja tarkastelemalla selville parhaat ja tuottavimmat keinot edetä liiketoiminnassa. Tarkalla vapaan kassavirran laskelmalla, jossa eri vaihtoehtojen kassavirrat diskontataan oikein, voidaan verrata esimerkiksi orgaanisen kasvun strategian nykyarvoa verrattuna saman liikevaihdon saavuttamiseen yritysostoin. Laskemalla kaikkien muiden toteutettavissa olevien vaihtoehtojen nykyarvo saadaan myös tietoon, jos yrityksen olisi syytä jättää toteuttamatta laajentumishaaveet yhdellä toimialalla ja siirtää resursseja toiseen paremman nykyarvon omaavaan segmenttiin. Näihinkin tarkoituksiin vapaa kassavirta on tärkein työkalu.

Seuraavassa artikkelissamme tarkastelemme rahoittajien roolia ja yritysarvoa omistajan näkökulmasta ja miten nämä sidosryhmät käyttävät vapaata kassavirtaa yrityksien arvioimiseen.

Henri Rosenberg
Associate

Lisää tietoa yritysjärjestelyistä ja omistajan tuoton parantamisesta

Kun haluat pohtia yrityksen arvoa ja omistajan vaihtoehtoja tilanteessa kuin tilanteessa, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä:

Yritysarvo on tehokas mittari myös kriisitilanteissa

Aktiivinen omistaja seuraa arvonkehitystä kaikissa tilanteissa, myös ja erityisesti syvimmän kriisin keskellä. Koska yrityksen arvo on kaikkien tulevien tuottojen nykyarvo, se on tehokas mittari juuri siksi, että se huomioi kattavasti tuleviin rahavirtoihin liittyviä tekijöitä.

Kollegani Erkki Hietalahden artikkeli ”Tee yrityksen arvonkehityksen riskit näkyviksi” on pysyvästi ajankohtainen. Siinä tarkastellaan, kuinka yrityksen arvoa ja arvonkehitystä voi ja pitää arvioida kassavirtaperusteisesti ja millaisten työkalujen avulla tulevaisuuden kassavirrat ja niihin liittyvät riskit saadaan tehtyä näkyviksi. Lue artikkeli kokonaisuudessaan tästä.

”Yrityksen arvo on kaikkien tulevien tuottojen nykyarvo. Arvonkehityksen tarkastelu on kattava tapa, joka huomioi vaihtelut eli asettaa esimerkiksi kannattavuus- tai tappiopiikit oikeisiin mittasuhteisiin. Syväkään tilapäinen kuoppa ei nollaa arvoa eikä yksittäinen huipputulos arvoa moninkertaista. Tämä on olennaisen tärkeää muistaa tilanteessa kuin tilanteessa.”

Asko Kapanen
Partner
0400 551 471

Kun haluat pohtia omistajan eri vaihtoehtoja, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä.

Tee näin, kun tavoitteena on yrityksen myynti 5 vuoden kuluessa

Kun omistajatavoitteena on toteuttaa yritysjärjestely mieluummin 0-5 vuoden kuin 5-10 vuoden aikaikkunassa, on erityisen tärkeää pysähtyä pohtimaan asiaa tarkemmin juuri nyt.

Yrityskaupan paras ajoitus löytyy kokonaisarviona näistä osatekijöistä:

 1. Omistajien tavoitteet – Mitkä ovat omistajien tavoitteet yritystoiminnalle? Ja mitkä olisivat ne ehdot, joilla oltaisiin valmiita tekemään kauppaa? Parhaat tulokset saadaan siten, että yrityskauppaprosessissa ostajille ei esitetä ehtoja, vaan ne selvitetään hakemalla tarjouksia ennakkoon tunnistetuilta ostajakandidaateilta.
 1. Yrityksen liiketoiminnan näkymä tulevaisuuteen – Kehittyykö yrityksen toiminta toimialan kehitykseen verrattuna vahvemmin vai heikommin? Ollaanko yrityksen omalla ”huipulla” vai matkalla sinne? Muista, että matkalla huipulle kassavirran tulevaisuudennäkymät ovat aina paremmat kuin silloin kun huippu on jo saavutettu.
 1. Talouden yleinen tilanne ja näkymä tulevaisuuteen – Myönteinen talouden tilanne lisää yrityskauppa-aktiviteettiä. Alhainen korkotaso ja rahoituksen saatavuus ovat merkittävä tekijä yrityskauppojen toteutumiselle. Esimerkiksi viimeaikaiset talousennusteet ennustavat lähivuosille nykyistä hiljaisempaa yrityskauppa-aktiviteettiä.
 1. Mahdollisten ostajien tavoitteet – Kauppaan tarvitaan aina kaksi osapuolta. Ovatko mahdolliset tärkeät ostajakandidaatit aktiivisia ja sopiiko myytävän yrityksen toiminta ostajien toiveisiin ja tavoitteisiin?
 1. Yritysjärjestelyhankkeelle on varattava aikaa 2-4 vuotta – Itse kauppaprosessiin on syytä varata yksi vuosi ja kaupan jälkeen on syytä varautua noin vuoden siirtymäkauteen. Joissain tilanteissa hyvän kaupan aikaansaamiseksi myyjien kannalta voi olla järkevää varautua olemaan mukana toiminnassa kaupan jälkeen pidempäänkin, esimerkiksi kaksi-kolme vuotta.

 

”Vielä ei ole oikea hetki, pian yritys on arvokkaampi –lause on usein kuultu. Kannattaa kuitenkin muistaa, että näkymä tulevaisuuteen on tärkeämpi kuin menneet tulokset. Niin yrityksen kuin talouden yleisten tekijöiden suhteen. Esimerkiksi yrityskauppa-aktiviteetti on edelleen korkealla tasolla. Avainkysymys on siis se, kuinka kauan uskoo tämän tilanteen jatkuvan?”

 

Lisää tietoa löydät julkaisuistamme:

 

Asko Kapanen
Partner
0400 551 471

 

Kun haluat pohtia yrityksen arvoa ja omistajan vaihtoehtoja tilanteessa kuin tilanteessa, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä:

Kuusi tärkeää asiaa yritysjärjestelyä harkitsevalle omistajalle

Yrityskauppa on usein ainutkertainen tapahtuma ja kaupan halutaan toteutuvan parhain mahdollisin ehdoin – niin taloudellisesti kuin muutenkin. Tässä artikkelissa on kiteytetty kuusi tärkeää asiaa yritysjärjestelyä harkitsevan omistajan pohdittavaksi.

Kuten minkä tahansa kaupan, yrityskaupan onnistuminen edellyttää aktiivista otetta, eikä odottelu riitä hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. Tämä on tärkeää silloin kun kaupalle asetetaan vaatimuksia ja halutaan löytää omien tavoitteiden mukainen ostaja sekä mieluisat ehdot.

Aktiivista vaihetta kuitenkin edeltää omistajien harkinta, jonka aikana käydään läpi nämä hyvän kaupan taustalla olevat perusasiat:

 1. Selkeät tavoitteet lähtökohtana – Mitkä olisivat ne ehdot, joilla oltaisiin valmiita tekemään kauppaa? Huomaa, että tavoitteita tarvitaan vain yrityskauppahankkeen edellytysten ja mahdollisuuksien arviointiin, eikä ostajille saa esittää hintalappua, vaan omistajien tavoitteiden täyttyminen selvitetään hakemalla tarjouksia ennakkoon tunnistetuilta ostajakandidaateilta.
 1. Henkinen valmius – Onko omistajilla valmius tehdä kauppaa, kun pöydällä on asetetut tavoitteet täyttävä tarjous. Kaikkien päätöksentekoon liittyvien näkökulmien käsittely on tärkeää – myös mahdollisten pelkojen. Tätä aihepiiriä on käsitelty artikkelissamme ”Mitä muut ajattelevat, jos myymme yrityksen?”, artikkelin löydät kokonaisuudessaan tästä.
 1. Ajoituksen valinta – Myynneissä oikeaa ajoitusta ei katsota kalenterista vaan toimitaan silloin kun ostajien odotukset ovat korkeimmillaan. Kokonaisharkinta kaikkien osatekijöiden suhteen: Omistajien tavoitteet, toimialan ja talouden yleinen tilanne, myytävän yrityksen tilanne, ostajien tilanne ja hankkeen vaatima 1-4 vuoden aikataulu. Ajoituksesta olemme julkaisseet erillisen artikkelin ”Yrityksen myynnin oikea ajoitus”, voit lukea artikkelin tästä.
 1. Vaihtoehtojen selvittäminen – Kuinka haetaan tarjouksia useammalta mahdolliselta ostajalta? Oikein valittu toimintatapa auttaa löytämään ostajia, joilla voi olla jopa etukäteen todennäköisimpinä pidettyjä ostajia suurempi intressi omistajien toivomusten mukaisen kaupan toteuttamiseen.
 1. Arvon osoittaminen ostajille – Ostajat ostavat aina tulevaisuutta ja siksi yrityksen arvo on erilainen jokaiselle ostajalle. Näin on tärkeää varmistaa uskottava ja todisteellinen arvon osoittaminen kullekin ostajalle ymmärrettävällä tavalla. Tämä vaatii syvää ymmärrystä yrityksen ja toimialan lisäksi järjestelyosapuolien intresseistä. Tarvitaan järjestelmällistä työtä, erilaisten työkalujen käyttöä sekä osaamista tehtäessä perusteltujen johtopäätöksiä, joita hyödynnetään yrityskaupan eri vaiheissa.
 1. Tarkoituksenmukaisen toimintatavan valinta – Yritysjärjestelyhanke vaatii resursseja, joita on pystyttävä varaamaan riittävästi. Toimintatavan valinnan perusteena tulee olla se, kuinka parhaiten kyetään osoittamaan arvo kullekin vaihtoehtoiselle ostajalle siten, että samanaikaisesti ylläpidetään liiketoiminnan myönteistä kehitystä.

”Toimintatavan valinta on tärkeä päätös omistajalta. Vaihtoehtoja on passiivisesta odottelusta proaktiiviseen yrityskauppaprosessiin. Tärkeimpänä valintakriteerinä tulisi olla se, mikä on sopivin tapa osoittaa yrityksessä oleva arvo vaihtoehtoisille ostajille – ostajien kansallisuudesta riippumatta. Kannattaa myös muistaa, että oikein valittu toimintatapa myös auttaa löytämään ostajia, joilla voi olla jopa etukäteen todennäköisimpinä pidettyjä ostajia suurempi intressi omistajien toivomusten mukaisen kaupan toteuttamiseen.”

Lisää tietoa löydät esimerkiksi näistä julkaisuistamme:

 

Asko Kapanen
Partner
0400 551 471

Kun haluat pohtia omistajan eri vaihtoehtoja tilanteessa kuin tilanteessa, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä.

Omistajatavoite luo arvoa

Omistajatavoite tai -profiili antaa suunnan yritykselle. Tälle pohjalle luodaan sekä orgaaniset että epäorgaaniset arvoa kasvattavat toimet. On tärkeää ymmärtää mistä tullaan ja mihin ollaan menossa.

Omistajatavoite luo arvoa – Erkki Hietalahti, Nordic Growth (haastatteluun perustuva artikkeli Omistajuus -julkaisussa 11/2019, teksti Joonas Ranta ja kuva Juha Arvid Helminen)

Kasvollinen omistaja luo arvoa liiketoiminnalle määrittelemällä tavoitteensa omistajan roolissa. Kun yrityksellä ei ole vastaavia kasvoja, nousee omistajatavoitteen määrittely suureen arvoon. Pörssilistatuissa yrityksissä omistajatavoitteesta tuleekin omistajaprofiili, sillä hitaasti profiilin mukaiset omistajat syrjäyttävät ne, joiden profiiliin yrityksen suunta tai toiminta ei sovi.

Voit lukea artikkelin kokonaisuudessaan Nordic Growth -sivustolla tästä.

Erkki Hietalahti
Partner
040 578 4110

Yrityksen arvo nyt ja viiden vuoden kuluttua – Miksi tieto on tärkeä?

Yrityksen arvo on tulevien kassavirtojen nykyarvo. Siis kaikkien tulevien rahavirtojen summa korjattuna erilaisilla tulevaisuuteen liittyvillä riskitekijöillä. Omistajille arvo realisoituu vain joko osinkojen tai yritysjärjestelyjen kautta.

Yrityksen arvo ei kehity pelkästään omistajien ajatuksien ja toiveiden voimalla. Siihen, mikä yrityksen arvo on esimerkiksi viiden vuoden kuluttua, vaikutetaan erilaisilla konkreettisilla arvonkasvun toimenpiteillä. Yritysarvo on siten hyvin kattava mittari, joka suorastaan pakottaa omistajia pohtimaan kaikkia yritystoiminnan eri osa-alueita. Samalla tulee käsiteltyä taloudellisen arvon lisäksi toiminnan yleiseen arvopohjaan liittyviä seikkoja.

Tieto yrityksen arvosta ja sen kehittymisestä auttaa valitsemaan sopivimman omistajatavoitteen viiden vaihtoehtoisen tavoitteen joukosta: 1) Pidä, 2) Pidä ja kehitä, 3) Liittoudu, 4) Kehitä ja myy tai 5) Myy.

Koska tulevien tuottojen näkymä riippuu aina tarkastelijasta, yrityksen arvo voi olla erilainen osinkomielessä ja myyntimielessä. Yrityskauppojen ja arvonkasvun ammattilaisten kanssa käytävät keskustelut selventävät sitä, mikä yrityksen arvo eri tilanteissa voisi olla ja kuinka ennusteen arvon kehittymisestä tulisi vaikuttaa tehtäviin valintoihin.

 

 ”Vaikka omistajanakin tehdään monia päätöksiä tunnepohjalta, niin harvoin tiedosta on haittaa. Selkeä näkemys yrityksen nykyisestä arvosta, ja siitä kuinka se todellisuudessa kehittyy esimerkiksi mahdollista myyntiä varten, on äärimmäisen tärkeää. Tässä suhteessa törmäämme turhan usein virheellisiin päätelmiin ja niistä seuraaviin huonoihin päätöksiin.”

Lisää tietoa löydät julkaisemastamme oppaista:

 

Asko Kapanen
Partner
0400 551 471

 

Kun haluat pohtia yrityksen arvoa ja omistajan vaihtoehtoja tilanteessa kuin tilanteessa, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä:

Vaihtoehtoina yrityksen myynti tai arvonkasvu

Omistajien vaihtoehtoisia tavoitteita yritystoiminnalle on 1) Pidä, 2) Pidä ja kehitä, 3) Liittoudu, 4) Kehitä ja myy tai 5) Myy.

 

Omistajan tuoton näkökulmasta kehittäminen tarkoittaa arvon kasvattamista joko vahvempaa osinkovirtaa tai korkeampaa myyntihintaa varten. Arvon kasvattaminen ei tarkoita ruosteisen auton maalaamista vaan arvoa rakennetaan todellisin toimenpitein. Niin ikään toimenpiteiden valinta usein eroaa tavoiteltaessa osinkoja tai yrityksen myyntiä. Haluttuihin tavoitteisiin pääseminen varmistetaan huolellisesti rakennetun arvonkasvuohjelmalla, joka vastaa kysymyksiin a) kuinka paljon arvoa on tarkoitus kasvattaa, b) kenelle eli osingonsaajalle vai myyntiä ajatellen ja c) missä ajassa?

Arvonkasvu on perusedellytys hyvälle yrityskansalaisuudelle sekä lisäarvon tuottamiselle yrityksen eri sidosryhmille. Toisaalta on selvää, että arvon kasvattaminen ei tapahdu itsestään ja sisältää aina riskejä, jotka omistajien täytyy olla valmiita ottamaan. Mikäli arvonkasvun edellyttämiä toimenpiteitä eikä riskejä olla valmiita ottamaan, ei myöskään myyntihinta pelkästään odottelemalla parane.

 

”Vapaassa yhteiskunnassa omistajat voivat tehdä yritystoiminnallaan aina oman tahtonsa mukaisesti. Ajoittain on kuitenkin hyvä pohtia, varmistetaanko yritystoiminnan paras mahdollinen arvonkehitys nykyomistuksessa? Mikäli myönteisen kehityksen varmistamiseksi tarvitaan leveämpiä hartioita, voi yritystoiminnan myyminen tai liittoutuminen olla paras vaihtoehto kaikkien sidosryhmien kannalta.”

 

Lisää tietoa löydät julkaisemastamme oppaista:

 

Erkki Hietalahti
Partner
040 578 4110

 

Kun haluat pohtia yrityksen arvoa ja omistajan vaihtoehtoja tilanteessa kuin tilanteessa, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä: