Artikkelit, Julkaisut

Aktiivinen omistajuus käytännön toimintana

Aktiivinen omistajuus käytännön toimintana

Omistajatavoitteen määrittäminen on aktiivisen omistajuuden peruslähtökohta. Selkeä omistajatavoite auttaa hallitusta ja johtoa viemään liiketoimintaa eteenpäin omistajien tavoitteiden mukaisesti. Mutta miten aktiiviset omistajat toimivat tavoitteiden asettamisen jälkeen?

Markkinavalinta on omistajien tehtävä

Yrityksen arvoon voi vaikuttaa vain kahden tekijän kautta. Ensinnäkin arvoon ja arvonkehitykseen vaikuttaa markkinan valinta sekä valitun markkinan odotettu kehitys. Toiseksi arvoon vaikuttaa yrityksen kyvykkyys ja tehokkuus kasvattaa kassavirtaa hyödyntämällä markkinoilla olevia mahdollisuuksia.

Omistajien tehtävä on päättää, millä markkinalla yritys toimii. Hallitus tai johto harvoin ehdottaa toimialan vaihtamista, sillä ne usein ovat liian lähellä yrityksen konkreettista toimintaa.

Alun perin valittu markkina voi myös toisinaan olla tarpeellista vaihtaa. Ajatellaanpa esimerkiksi vanhoja menestyneitä firmoja, kuten Fiskarsia tai Stora Ensoa. Nämä yritykset ovat vaihtaneet niiden alkuperäistä toimialaa, koska omistajat ovat havainneet jollain toisella alalla olevan paremmat mahdollisuudet.

Jotta omistajien on mahdollista muodostaa perusteltu käsitys yrityksen markkinavalinnoista ja markkinoiden muutoksista, he tarvitsevat tietoa päätöstensä tueksi. Aktiiviset omistajat eivät kuitenkaan tyydy pelkästään siihen tietoon, jonka he saavat yrityksen johdolta ja hallitukselta yhtiön toiminnasta ja tulevaisuuden odotuksista vaan he myös itse aktiivisesti etsivät tietoa yrityksen ulkopuolelta.

Aktiivinen omistaja kyseenalaistaa saamansa tiedon

Kuten sanottua, yrityksen arvoon vaikuttaa myös yrityksen kyvykkyys ja tehokkuus kasvattaa kassavirtaa hyödyntämällä markkinoilla olevia mahdollisuuksia. Tämä onnistuu ainoastaan silloin, kun omistajalla on tarpeeksi tietoa siitä, mitä yrityksen sisällä tapahtuu.

Aktiiviset omistajat pyrkivät siihen, että he eivät ole riippuvaisia pelkästään hallitukselta ja/tai toimitusjohtajalta saamaansa tietoon siitä, mitä yrityksen sisällä tapahtuu. Aktiiviset omistajat etsivät tietoa yrityksen eri sidosryhmiltä ja organisaation eri tasoilta lähinnä sosiaalisen kanssakäymisen keinoin. Tällä tavalla omistajat pystyvät paremmin ymmärtämään, mitä yrityksen sisällä tapahtuu ja mitä osaamista sieltä löytyy. Tietoa kerätessään omistajien on tärkeää viestittää kaikille sidosryhmille heidän jatkuva tukensa yrityksen johdolle.

Aktiiviset omistajat pitävät siis itsensä informoituna sekä yrityksen sisällä tapahtuvista asioista että ympäröivästä maailmasta. Omistajille, jotka toimivat yhtiön johdossa, voi ulkopuoliset hallituksen jäsenet tuoda tarvittavan kriittisyyden ja sitä kautta lisäarvoa yrityksen toimintaan.

Aktiivinen omistaja kääntää tavoitteensa yrityksen tavoitteiksi

Hallituksen ja johdon tehtävä on kasvattaa arvoa omistajien tavoitteiden mukaan käytännön tasolla – parhaalla mahdollisella riski-tuotto-suhteella. Hallitus ja johto onnistuvat tässä työssään parhaiten, kun he tietävät mitä omistajat haluavat yritykseltään.

Aktiivinen omistaja varmistaa, että omistajan tavoitteet päätyvät yrityksen suunnittelu-, päätöksenteko- ja seurantaprosessiin.  Tällöin omistaja on jo kääntänyt tavoitteensa yrityksen tavoitteiksi esimerkiksi siten, että operatiiviselle tasolle ei kerrota, jos omistaja haluaa myydä yrityksen viiden vuoden kuluessa vaan heille kerrotaan niitä asioita, jotka edesauttavat omistajan tavoitteiden saavuttamista. Aktiivinen omistaja seuraa yrityksen kehitystä ja pyrkii ohjaamaan sitä tavoittelemaansa suuntaan. Täytyy muistaa, että yhteydenpidossa määrä ei tietenkään korvaa laatua.

Aktiivisesta omistajasta puhuttaessa helposti tulee ajatelleeksi niin, että omistaja toimii merkittävässä operatiivisessa roolissa yrityksen toiminnassa. Aktiivisen omistajan ei kuitenkaan tarvitse olla yrityksen toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen. Omistajalla, hallituksella ja johdolla on kullakin oma roolinsa, vaikka varsinkin pienemmissä yrityksissä samalla henkilöllä voi olla useita tehtäviä.

Omistajatavoitteen viestin yritykselle tulee olla yksinkertainen, selkeä ja helposti kommunikoitavissa ulospäin.

Aktiivinen omistaja vaikuttaa hallituksen kautta

Kun kyseessä on yhtiö, jolla on hajaantunut omistus, tulisi aktiivisen omistajan pyrkiä osallistumaan hallituksen valintaan. Omistajan kannattaa selvittää, miten hyvin hallituksen eri jäsenehdokkaiden osaaminen, tieto, asenteet, vahvuudet ja muut kyvyt auttavat omistajan tavoitteiden saavuttamista.

Jos omistaja itse istuu yrityksen hallituksessa, hänellä hyvät mahdollisuudet vaikuttaa yrityksen toimintaan. Jos omistajalla itsellään ei ole hallituspaikkaa, on tärkeää, että hallituksessa toimii sellaisia jäseniä, jotka tukevat omistajan tavoitteiden saavuttamista.

Myös pienomistaja voi olla aktiivinen

Omistajat voivat toimia aktiivisena omistajana, vaikka heillä olisikin pieni omistusosuus. Tällöin jatkuva tiedonhaku ja tiedon jalostaminen ovat jopa merkittävämmässä roolissa: jos omistajalla itsellään on vähemmistö äänimäärästä, hänen tulee saada muiden omistajien tuki taakseen äänestystilanteissa. Tämä onnistuu vain ja ainoastaan siten, että omistaja kykenee perustelemaan ja argumentoimaan omat näkemyksensä ja mielipiteensä riittävän hyvin ja faktoihin pohjautuen.

Apua aktiivisen omistajuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseen

Kaipaatko apua tai lisää keinoja omistajatavoitteen määrittämiseen, markkinamahdollisuuksien kartoittamiseen tai yrityksesi arvonkasvutoimenpiteiden suunnitteluun?  Pyydä maksuton tietoisku aktiivisesta omistamisesta ja arvonkasvusta. Tutustu tietoiskuumme alla olevasta linkistä.