Artikkelit, Julkaisut

Hyvä arvonkasvuohjelma 4/4: Toteutus alkaa organisoitumisesta ja päätöksen tekemisestä

Hyvä arvonkasvuohjelma 4/4: Toteutus alkaa organisoitumisesta ja päätöksen tekemisestä

Tämä artikkeli on viimeinen osa yrityksen arvonkasvuohjelman rakentamisesta kertovaa artikkelisarjaa. Artikkelissa kuvataan, mitä muita asioita arvonkasvun tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan ja mitä arvonkasvuohjelman toteutusvaiheessa tulee huomioida.

Kuten artikkelisarjan edellisessä artikkelissa tuotiin esille, arvonkasvuohjelman synteesivaiheen lopputuloksena syntyy arvonkasvusuunnitelma, joka on tarpeeksi konkreettinen ja yksilöity päätöksenteon pohjaksi. Kun arvonkasvun haluttu lopputulos sekä siihen sisältyvät riskit, askelmerkit ja osaamisvaatimukset ovat tiedossa, omistajien on helpompaa tehdä päätös siitä, aletaanko arvonkasvuohjelmaa toteuttaa käytännössä.

Päätösten yhteydessä omistajien on huolehdittava siitä, että yrityksessä on tavoitteiden saavuttamista tukeva johtamisjärjestelmä. Arvonkasvu on yksi projekti muiden yhtiön toimintaan vaikuttavien projektien joukossa, ja niinpä sillä tulee olla myös oma vastuuhenkilönsä.

Tärkeinä tehtävinä arvonkasvuohjelman toteuttamiseen ryhdyttäessä on:

  • Varmistaa arvonkasvuun tarvittavan osaamisen olemassaolo
  • Resursoida arvonkasvuprojektin johtaminen ja organisaatio
  • Huolehtia siitä, että päätösvalta – palkitseminen ja raportointi/palaute ovat keskenään linjassa

Tarvittavan osaamisen varmistaminen

Jokaisella omistajalla on aina täysi valta ja vastuu rakentaa yrityksensä johtamisjärjestelmä haluamallaan tavalla. Ei ole olemassa vain yhtä oikeata mallia, jonka avulla omistajien tavoitteet arvonkasvun suhteen on mahdollista saavuttaa. Menestystarinoille on kuitenkin löydettävissä yksi yhteinen tekijä: parhaimpiin tuloksiin päästään yleensä silloin, kun yrityksen eri organisaatiotasoilta löytyy toisiaan täydentävää osaamista.

Arvonkasvuprojektin johtamiseen tarvitaan osaamista sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Hallituksen tehtävä on huolehtia siitä, että arvonkasvun läpivientiin tarvittavat resurssit ja osaaminen ovat ohjelman aikana käytössä. Lisäksi arvonkasvun realisoitumiseksi on olennaista, että arvonkasvuprojektin jälkeen yritykseen on operatiiviselle tasolle kertynyt ja institutionalisoitunut se ydinosaaminen, jonka avulla kilpailuetua ylläpidetään ja vahvistetaan myös jatkossa.

Arvonkasvuprojektin johtaminen ja organisaatio

Jotta haluttu arvonkasvu myös toteutuu, yrityksessä täytyy yleensä tehdä jotain eri tavalla kuin ennen. Tästä syystä yrityksen johtamisjärjestelmäänkin on usein tarpeen tehdä muutoksia.

Koska hallituksella on päätösvalta ja vastuu yrityksen strategisissa valinnoissa, hallituksen rooli myös arvonkasvuohjelman läpiviennissä on hyvin keskeinen. Hallituksella pitää olla tarvittava osaaminen ja resurssit strategisten muutosten läpiviennin ohjaamisessa ja valvonnassa.  Hallituksen osalta huomioitavaa on hallituksen jäsenten osaamisprofiilien sopivuus arvonkasvuprojektin johtamiseen sekä organisoitu ja systemaattinen hallitustyöskentely.

Hallituksen panos ei kuitenkaan yksin riitä. Arvonkasvuohjelman toteuttaminen on projekti, jolla täytyy olla selvä projektiorganisaatio ja -johto.

Valta, palkitseminen ja palaute ovat keskenään linjassa

Selkeään johtamisjärjestelmään kuuluu olennaisesti se, että toimivalta on riittävä tavoitteiden saavuttamiseksi, kompensaatiorakenne tukee tavoitteita, ja raportointi ja palaute ovat linjassa tavoitteiden kanssa. Arvonkasvuohjelman toteuttaminen on selkeä projekti, jonka johdolla täytyy olla myös tavoitteiden saavuttamiseen tarvittava toimivalta organisaatiossa. Hallituksen tehtävä on seurata projektin etenemistä välitavoitteiden ja niiden raportoinnin avulla.

Ennen kuin arvonkasvuohjelman toteuttaminen aloitetaan käytännössä, yksi tärkeimmistä asioista on saada suhteutettua päätösvalta, vastuu ja palkitseminen siten, että järjestelmä motivoi siihen kuuluvia henkilöitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Oletko kiinnostunut arvonkasvusta?

Varaa henkilökohtainen tapaaminen arvon kasvattamisen asiantuntijan kanssa omistajatavoitteiden ja niihin sopivan arvonkasvuohjelman rakentamisesta ja toteuttamisesta.