Katsaus – Yrityskaupat 2018H1 - Comset®
Julkaisut, Katsaukset

Katsaus – Yrityskaupat 2018H1

Tässä katsauksessa käsitellään 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana julkistettujen yrityskauppojen määrän kehitystä, joissa ostettava-/kohdeyritys toimii Pohjoismaissa. Tarkastelussa ovat siis yrityskaupat, joissa kohdeyritys on rekisteröity näihin maihin. Mukana ovat kaikki julkistetut yrityskaupat, jolloin pienimmät julkistamattomat kaupat jäävät tämän tarkastelun ulkopuolelle.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla julkistettiin 840 Pohjoismaihin kohdistunutta yrityskauppaa, joka on vuodentakaiseen verrattuna 43 kappaletta vähemmän (-5 %). Muiden Pohjoismaiden osalta laskua oli joka maassa, erityisesti Tanskassa ja Norjassa, Ruotsissa vain kahden kappaleen verran 405:een. Suomeen kohdistuneet kaupat kasvoivat yhdeksällä 202 kappaleeseen (+ 5 %).

Kohdemaana Ruotsin osuus Pohjoismaiden yrityskaupoista on selvästi suurin (48 %) Suomen osuuden ollessa tästä noin puolet ja lähes neljäsosa Pohjoismaista (24 %). Osuudet heijastelevat osaltaan Suomen ja Ruotsin talouksien suhteellista kokoa – Ruotsin BKT on hieman yli kaksinkertainen Suomen BKT:hen verrattuna.[1] Samaa vertailua käyttäen Norjasta ja Tanskasta ostettiin taas suhteellisesti selvästi vähemmän yrityksiä Suomeen verrattuna. Norjan ja Tanskan BKT:t ovat noin 160 % ja 130 % Suomeen verrattuna, kun taas kauppojen määrät olivat molempien osalta noin 60 %:in tienoilla Suomeen kohdistuneista yrityskaupoista.

Kuvio – Julkistettujen yrityskauppojen määrät, joissa kohdeyritys toimii Suomessa tai muussa Pohjoismaassa (Zephyr, Bureau Van Dijk)

Maailmanlaajuisesti yrityskauppoja toteutettiin ensimmäisen puolen vuoden aikana 18 178 kpl (-374, -2 %), josta Eurooppaan kohdistui 8 039 (+271, +3 %). Euroopan osuus kohdealueena globaaleista yrityskaupoista on näin ollen 44 % ja Pohjoismaiden 5 %.

Myös euromääräisesti yrityskaupat olivat Pohjoismaissa hyvällä tasolla. Edelliseen vuoteen verrattuna Pohjoismaihin kohdistuneiden yrityskauppojen kokonaisarvo kasvoi noin 1,5 mrd. eurolla. Euromääräinen mittari on kuitenkin suuntaa antava, sillä suurimmat yksittäiset kaupat voivat aiheuttaa vuosien välillä huomattaviakin vaihteluita. Lisäksi kaikista järjestelyistä ei ilmoiteta kauppahintoja, joka hieman heikentää vertailukelpoisuutta. Kappalemääräinen mittari on parempi indikaattori etenkin pk-yrityksiin kohdistuvasta yrityskauppa-aktiviteetista. Esimerkiksi vuoden 2016 tammi-kesäkuussa Pohjoismaista ostettiin yli sata yritystä kuluvaa vuotta vähemmän, mutta kauppojen kokonaisarvo oli yli 3 mrd. euroa suurempi.

Kuvio – Julkistettujen yrityskauppojen kokonaisarvot ja -määrät, kohdeyritys toimii Pohjoismaissa (Zephyr, Bureau Van Dijk)

Kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon suurin kauppa Pohjoismaissa oli Macquarie Groupin rahaston ja tanskalaisten instituutioiden toteuttama TDC A/S:n osto ulos pörssistä lähes 5,5 mrd. euron hintaan.[2] Suurin transaktio, jossa oli suomalainen kohdeyritys, oli brittiläisen pääomasijoittaja CVC Capital Partnersin ja suomalaisten instituutioryhmittymän sekä toimivan johdon tekemä terveys- ja sosiaalipalveluita tuottavan Mehiläinen Oy:n osto 1,8 mrd. euron kauppahintaan.[3] Suurin suomalaisen yrityksen toteuttama kauppa arvoltaan 340 milj. euroa oli Asiakastieto Oyj:n ruotsalaisen vastaavia yritys- ja luottotietopalveluita tarjoavan UC Ab:n yhdistyminen.[4] Yli 250 milj. euron järjestelyitä olivat myös Cramon ja Amer Sportsin ruotsalaisten Nordic Modular Groupin[5] ja Peak Performancen[6] yrityskaupat. Cramo on ilmoittanut tarkastelevansa sen siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan (Cramo Adapteo) eriyttämistä ja jakautumista.[7] Nordic Modular Groupin oston myötä Cramolla on vahva asema siirtokelpoisten tilojen tarjoajana Pohjoismaissa. Odotettavissa voi olla lisäjärjestelyitä tämän tai ensi vuoden aikana.

Vahvimmin kasvaneet toimialat

Kohdeyrityksien toiminnan mukaan tarkasteltuna yritysostoja tehtiin 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisvuoteen verrattuna kasvavissa määrin etenkin erikoistuneen rakennustoiminnan (+15 kpl), sosiaalihuollon laitospalveluiden (+13 kpl), tietopalvelu- (+10 kpl) ja työllistämistoiminnan (+8 kpl) toimialoilla. Muita kasvavia toimialoja olivat sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (+ 6 kpl), muiden koneiden ja laitteiden valmistus (+6 kpl), sähkölaitteiden valmistus (+5 kpl), mainostoiminta ja markkinatutkimus (+5 kpl, ks. aiempi katsauksemme aiheesta) sekä moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus (+5 kpl). Usealla yllä olevista toimialoista transaktioiden määrä kasvoi myös Suomen osalta (ks. kuviot alla). Muun muassa SOTE:n ajamana transaktiot etenkin terveys- ja sosiaalipalveluissa kasvoivat vahvasti Suomessa, yhteensä 17. kappaleella.

Kuvio – Vahvinta kasvua Pohjoismaihin kohdistuneissa yrityskaupoissa toimialan mukaan (Zephyr, Bureau Van Dijk)

Kuvio – Vahvinta kasvua Suomeen kohdistuneissa yrityskaupoissa toimialan mukaan (Zephyr, Bureau Van Dijk)

Erikoistuneessa rakennustoiminnassa ruotsalainen Instalco Intressenter AB on ollut Pohjoismaiden aktiivisin ostaja seitsemällä yrityskaupallaan vuoden 2018 tammi-kesäkuun aikana. Suomesta kouraan on tarttunut LVI-Urakointi Paavola Oy. Toinen ruotsalainen pörssiyhtiö Bravida julkisti vastaava tarkasteluperiodin aikana kuusi transaktiota. Suomesta Bravida hankki korjausrakentamiseen ja linjasaneeraukseen erikoistuneen Adison Oy:n.[8]

Suomessa aktiivinen ostaja on kolmella hankinnallaan ollut Quattro Mikenti Group (QMG), joka kuuluu Adelis Equity Partnersin portfolioyhtiöihin.[9] Yritysostoilla QMG kasvatti etenkin maantieteellistä kattavuuttaan ja urakointikapasiteettiaan. Purkupalveluissa näkyi myös pääomasijoittajatoimintaa Sentica Partnersin ostaessa Purkupiha Oy:n (Purkupiha Group) enemmistöosuuden. Purkupiha Group on seurausta Purkupiha Oy:n ja Dammega Oy:n yhdistymisestä joulukuussa 2017. Sentica Partnersin tukemana Purkupiha Group ilmoitti myös SK-Purku Oy:n liiketoiminnan ostosta 9.5.2018.[10] Delete Group taas julkisti hissipurkuihin erikoistuneen Karhupurku Oy:n oston toukokuun lopussa.

Esimerkkejä erikoistuneen rakennustoiminnan julkistetuista yrityskaupoista:

Työllistämistoiminnassa Restamax Oyj:n tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy on alkuvuonna vauhdittanut kasvuaan ennen sen suunnittelemaa listautumista, mahdollisesti vielä tämän vuoden puolella.[11] Ostokohteita ovat olleet Job Service Two Oy, Jobio Pohjanmaa Oy, Adicio Oy ja Kymppi Service Oy. Alalla on muutenkin ollut hyvin aktiviteettia, etenkin Ruotsissa. Listautumisten osalta henkilöstöpalveluala on tänä vuonna käynyt kuumana Suomessa. Aiempia listautujia ovat olleet Enersense International (24.4.) ja VMP (19.6.) – molemmat First North-listalle.

Esimerkkejä työllistämistoiminnan julkistetuista yrityskaupoista:

Terveys- ja sosiaalipalveluissa muun muassa SOTE:n vaikutus näkyy yrityskauppamäärissä varsinkin Suomessa. Edellisvuoteen verrattuna kasvu oli merkittävä, +17 kpl. Erityisen aktiivisia ostajia olivat Mehiläinen, Pihlajalinna, Terveystalo, Coronaria (Cor Group) ja Esperi Care. Pääomasijoittajien läsnäolo alalla näkyy vahvana yrityskauppa-aktiviteettina. Mehiläisen osti toukokuussa CVC Capital Partners, suomalaisten instituutioiden ryhmittymä ja toimiva johto pääomasijoittajilta Tritonilta ja KKR:ltä, jotka vauhdittivat Mehiläisen kasvua yrityskaupoilla alkuvuodesta. Esperi Caren taustalla on Intermediate Capital Group plc (ICG) ja Med Group kuuluu Adelis Equity Partnersin portfolioyrityksiin.

Esimerkkejä terveys- ja sosiaalitoiminnan julkistetuista yrityskaupoista:

Eniten laskeneet toimialat

Pohjoismaihin kohdistuneista yrityskupoista suurinta laskua on nähty kustannustoiminnan (-18 kpl), majoitus- (-7 kpl) ravitsemistoiminnan (-13 kpl) sekä tukkukaupan (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa, -12 kpl) toimialoilla. Muita laskijoita ovat olleet muun muassa rahoituspalvelut (-5 kpl) ja vakuutustoiminta (-7 kpl), vuokraus- ja leasingtoiminta (-5 kpl), arkkitehti- ja insinööripalvelut (-6 kpl) sekä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (-6 kpl).

Kuvio – Suurinta laskua Pohjoismaihin kohdistuneissa yrityskaupoissa toimialan mukaan (Zephyr, Bureau Van Dijk)

 

 

 Kuvio – Suurinta laskua Suomeen kohdistuneissa yrityskaupoissa toimialan mukaan (Zephyr, Bureau Van Dijk)

Pohjoismaisten toimijoiden julkistamat yritysostot

Pohjoismaisten yhtiöiden julkistamat yritysostot vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla laskivat edellisvuoteen verrattuna 37 kappaleella 874:ään (-4 %). Suomen osalta kasvua oli 10 kappaleen verran 188:aan (+6 %). Kaikissa muissa Pohjoismaissa julkistetut yritysostot vähenivät vertailukauteen nähden, joskin lasku selittyy pääosin Norjaan rekisteröityjen toimijoiden 36 kpl pienemmistä julkistusmääristä.

Kuvio – Julkistettujen yrityskauppojen määrät, joissa ostava yritys toimii Suomessa tai muussa Pohjoismaassa (Zephyr, Bureau Van Dijk)

Ruotsin osuus Pohjoismaisten toimijoiden julkistamista yrityskaupoista oli selvästi suurin, 52 % (451 kpl). Suomen osuus (22 %) Pohjoismaista on tässäkin kategoriassa Tanskaa (14 %) ja Norjaa (12 %) suurempi. Pohjoismaista Ruotsi on ollut selvästi netto-ostajan asemassa, vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon osalta 46 kpl verran. Tämä selittyy osaltaan sillä, että suuret kansainväliset konsernit toteuttavat osaksi yrityskauppoja Ruotsissa sijaitsevien Pohjoismaiden pääkonttoriensa kautta. Esimerkiksi, aiemmin esitetty Alexion Pharma Nordics Holding AB:n, joka on Alexion Pharmaceuticals Inc.:n tytäryhtiö, julkistama Wilson Therapeutics AB:n yritysosto. Joka tapauksessa, Suomi oli kuluvan ja edellisvuoden ensimmäisen kuuden kuukauden osalta Pohjoismaista suurin yrityksien nettomyyjä (-14 ja -15 kpl). Tanska oli kuluvan vuoden osalta seitsemän kaupan verran netto-ostaja. Norja taas nettomyyjä muutaman kappaleen verran.

Kuvio – Julkistettujen yrityskauppojen kokonaisarvot ja -määrät, ostava yritys toimii Pohjoismaissa (Zephyr, Bureau Van Dijk)

Vuoden 2018 alkupuoliskon yrityskauppojen, joissa ostava yritys toimii Pohjoismaissa, kokonaisarvo ylitti kirkkaasti sekä edellis- että toissavuoden arvot – suuria järjestelyjä oli edellisvuosiin verrattuna reippaasti enemmän. Suurin osa Pohjoismaisten toimijoiden tekemistä yritysostoista kohdistuu maan rajojen sisäpuolelle tai muuhun Pohjoismaahan (ks. aiempi taulukko). Suurin Pohjoismaiden ulkopuolelle kohdistunut kauppa oli Arbejdsmarkedets Tillægspension:in julkistama espanjalaisen Redexis Gas SA:n yritysosto. Muita vastaavia yli 250 milj. euroa ylittäviä transaktioita on esitetty alla.

LISÄÄ TIETOA YRITYSJÄRJESTELY- JA ARVONKASVUMAHDOLLISUUKSISTA

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta yrityskauppa- tai arvonkasvupalveluihin tällä tai jollakin toisella toimialalla niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.

 

[1] Eurostat

[2] Macquarie Group Limited: https://www.macquarie.com/sg/about/newsroom/2018/pfa-pka-atp-and-mira-announce-a-recommended-public-takeover-offer-to-the-shareholders-of-tdc-as/

[3] Mehiläinen Oy: https://www.mehilainen.fi/lehdistotiedote/lahitapiola-varma-ilmarinen-ja-cvc-capital-partners-fund-vii-ostavat-mehilaisen

[4] Asiakastieto Oyj: https://www.asiakastieto.fi/web/fi/asiakastieto-media/uutiset/asiakastieto-group-oyj-ja-uc-ab-ovat-sopineet-yhdistymisesta-yhtiot-rakentavat-yhdessa-vahvemman-tulevaisuuden.html

[5] Cramo Oyj: http://tools.euroland.com/tools/PressReleases/GetPressRelease/?ID=3478369&lang=en-GB&companycode=services

[6] Amer Sports Oyj: https://www.amersports.com/2018/04/amer-sports-vauhdittaa-asusteiden-kasvua-hankkimalla-ikonisen-peak-performance-brandin/

[7] Arvopaperi: https://www.arvopaperi.fi/porssitiedotteet/cramo-vahvistaa-asemaansa-siirtokelpoisten-tilojen-markkinoilla-ostamalla-nordic-modular-groupin-6731230

[8] Bravida AB: https://www.bravida.fi/lehdisto/uutiset/2018/bravida-kasvaa-suomessa-ostamalla-adison-oyn/

[9] Adelis Equity Partners AB: http://adelisequity.com/investering/quattro-mikenti-group-4/

[10] Sentica Partners Oy:  http://senticafi.virtualserver27.hosting.fi/uploads/Tiedote_SK-Purku_9.5.2018.pdf

[11] Kauppalehti: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/henkilostovuokrausfirmat-kiirehtivat-porssiin—smile-tahtaa-heti-paamarkkinapaikalle/zn2jJP55