Näkyvyyttä kriisin keskellä kassavirtojen mallinnuksen kautta - Comset®
Artikkelit

Näkyvyyttä kriisin keskellä kassavirtojen mallinnuksen kautta

Tulevaisuuden vapaan kassavirran mallintaminen on tärkeä ja hyödyllinen työkalu. Artikkelissa käsitellään vapaan kassavirran hyötyjä normaalissa liiketoimintaympäristössä sekä nykyisen poikkeuksellisen markkinatilanteen aikana.

Kaikki tuloksen ja taseen erät eivät ole syntyneet tasavertaiseksi. Tämän takia on luotu vapaan kassavirran laskelma, joka keskittyy yrityksen operatiivisen liiketoiminnan sekä sen pakollisen investointitarpeen identifioimiseen. Vapaata kassavirtaa käytetään omistajien käytettävissä olevien varojen todentamiseen, sekä lainojen lyhentämiseen. Vapaan kassavirran mallintaminen eroaa perinteisestä kirjanpidon kassalaskelmasta. Kirjanpidon kassavirtalaskelma jaottelee eriä tyypin mukaan ja jaottelee ne liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtoihin. Vapaassa kassavirrassa päämäärä on eri. Siinä selvitetään yrityksen tai segmentin todellinen kannattavuus ottamatta kantaa, miten liiketoiminta on rahoitettu. Vapaan kassavirran mallintaminen on siis mittari liiketoiminnan kyvystä maksaa osinkoja tai kannatella velkaa. Tämän vapaana käytettävissä olevan kassavirran todentaminen parantaa näkyvyyttä yrityksen kykyyn ennakoida ja suunnitella miten tulevaisuuden velan takaisinmaksuista ja tarvittavista investoinneista selvitään.  Vain tuloslaskelmaa ja pankkitiliä seuraamalla jää usein käyttöpääoman tarve sekä investointien vaikutus vähemmälle huomiolle ja yrityksen todellinen rahallinen tilanne epäselvemmäksi.

Vapaan kassavirran mallintaminen terävöittää operatiivisen johdon ymmärrystä liiketoiminnan suorituskyvystä ja riskeistä eri tilanteissa, kun mallintaminen perustuu vaihtoehtoisille skenaarioille markkinoiden kehityksestä. Tuloksena varovainen, todennäköinen ja optimistinen skenaario. Skenaarion muuntamiseksi kassavirraksi syntyy suuri joukko yksityiskohtaisia oletuksia ja ajureita, jotka syötetään kassavirtamalliin. Vapaan kassavirran suunnan mallintaminen eri skenaarioin vaatii loogisen ajatteluketjun laatimista yrityksen resursseista ja toimintakentästä, sekä haasteelliseen kysymykseen vastaamista: mikä on tänään tulevaisuutta, mutta huomenna todellisuutta.

Skenaariotyökalulla luodut todennäköisyydet eri liikevaihdon kehityssuunnille ja miten ne vaikuttavat euroissa bruttotulokseen, käyttökatteeseen ja liikevoittoon avustavat break-even liikevaihdon määrittämistä poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa ja niin ikään edesauttaa yrityksen käsitystä niistä resursseista, joita voidaan turvallisesti käyttää ja mihin tulonmenetysriskeihin minäkin kuukautena tulee jatkossa kiinnittää huomiota tarkemmin. Mahdollisimman tarkka sekä perusteltu kassavirtalaskelma avustaa yrityksiä kriisissä navigointiin.

Taloudellisesti haastavammissa tilanteissa vapaan kassavirran hyöty siirtyy yritysarvon ja eri laajentumisvaihtoehtojen nykyarvon tarkastelusta itse liiketoiminnan operatiivisen pyörittämisen skenaariotyökaluksi. Voidaan tehdä joko kuukausittaisia, kvartaali tai vuosittaisia laskelmia vapaalle kassavirralle. Limittämällä tähän eri skenaarioita saadaan tietoon, miten saamisien saapumisajankohta sekä lyhytaikaisten velkojen takaisinmaksu odotetusta poikkeavasti tulisi vaikuttamaan yrityksen kassaan eri kuukausina. Käyttöpääomassa voidaan huomioida miten osan tai kaiken saamisen siirtyminen asiakkaan maksuvaikeuden takia vaikuttaa omaan kassatilanteeseen. Markkinatilanteessa, jossa käteinen on kuningas, vapaan kassavirran mallinnuksella voidaan määrittää alueita, joista rahaa voidaan irrottaa kassaan ja sen kautta saadaan tarkin kuva siitä, kuinka kauan yrityksen tase ja sisään tulevat rahavirrat edesauttavat yritystä yli poikkeuksellisesta markkinatilanteesta.

Käytännössä kassavirtaa mallinnetaan luomalla näkemys yrityksen liikevaihdon kehityksestä sekä odotetuista liiketoiminnan kustannuksista. Kantaa joudutaan ottamaan myös vuosittaisiin korvausinvestointeihin, ja yrityksen mahdollisiin kasvuinvestointeihin. Näiden lisäksi tulee selvittää yrityksen verotusaste sekä käyttöpääoman tarvetta tulevaisuudessa normaalin liiketoiminnan pyörittämiseen.

Saamisien kierto ja muut käyttöpääoman erät jäävät usein vähemmälle huomiolle tuloslaskelmassa ja kirjanpidon kassavirrassa vaikkakin ne saattavat olla merkittävä etu tai riski yrityksen liiketoiminnan rahavirroille. Esimerkiksi taloudellisen shokin aikana laskeva liikevaihto voi vapauttaa varoja käyttöpääomasta, ja siten helpottaa kassatilannetta. Vapaata kassavirtaa mallintamalla saadaan tarkin kuva siitä, miten käyttöpääoman muutokset vaikuttavat yrityksen toimintaan. Käyttöpääoman rakenne riippuu liiketoimintamallista, joten vaikutukset ovat yksilöllisiä. Lisäksi markkinahäiriö voi muuttaa esimerkiksi asiakkaiden maksukäyttäytymistä, jolloin käyttöpääomaan sitoutuneet varat voivat kasvaa normaaliin verrattuna paljonkin. Taloudellisesti vaikeina aikoina voidaan myös identifioida niitä eriä joista voidaan vapauttaa rahaa muuttamalla käyttöpääoman tasoja.

Kassavirtamalli ei ole historiaan perustuvien taloustietojen lineaarinen ekstrapolointi eteenpäin muutamalla kuukaudella tai vuodella. Arvauksien tai historiallisien keskiarvojen sijaan nämä oletukset tulisi perustua aiemmin mainittuun loogisen ajatusketjun perusteltuihin oletuksiin ja tuloksiin.

Loogisen päättelyn ja eri oletusten tuloksena muodostuu yrityksen varovainen ja positiivinen skenaario sekä todennäköisin kehityssuunta. Operatiivinen johto voi käyttää tätä tietoa määrittääkseen tavoiteltavan kehityssuunnan ja esimerkiksi tarvittavan velan määrän. Tämän taloudellisen kehityksen vektorin suunnan ymmärtämällä voidaan ripeämmin identifioida ne toimet, jotka ovat kustannuksiltaan liian suuret tai riskipitoiset ja joiden nykyarvo ei toteuta yrityksen tavoitteita. Vapaan kassavirran mallintaminen edesauttaa siis yrityksen kykyä kysyä ”mitä jos” kysymyksiä. Kun yritys paremmin ymmärtää negatiivisimman ja positiivisimman kehityssuuntansa, voi se tarkemmin tähdätä strategiansa näiden rajoitteiden sisään.

Vapaata kassavirtaa voidaan hyödyntää muutenkin kuin nykyliiketoiminnan tarkasteluun. Markkinaosuuden kasvattamisen strategioissa tulisi selvittää miten se toteutettaisiin maksimoimalla nykyarvo. Toimialan dynamiikkaa tarkastelemalla saadaan selville onko markkinaosuuden kasvattaminen parhaiten toteutettavissa kustannusjohtajuudella, markkinaosuuden ostamisella yrityskaupoin tai kohdistamalla resursseja myynnin ja markkinoinnin tuomaan liikevaihdon kasvuun. Puhtaasti euroissa mitattuna näihin kysymyksiin vastaaminen joidenkin yritysten osalta voi olla jopa yksinkertaista, mutta vasta kun investoinnin vaihtoehtoiskustannuksiin, eurojen ajoitukseen sekä siihen liittyvä tuottovaatimus on laskettu, saadaan nykyarvoja tarkastelemalla selville parhaat ja tuottavimmat keinot edetä liiketoiminnassa. Tarkalla vapaan kassavirran laskelmalla, jossa eri vaihtoehtojen kassavirrat diskontataan oikein, voidaan verrata esimerkiksi orgaanisen kasvun strategian nykyarvoa verrattuna saman liikevaihdon saavuttamiseen yritysostoin. Laskemalla kaikkien muiden toteutettavissa olevien vaihtoehtojen nykyarvo saadaan myös tietoon, jos yrityksen olisi syytä jättää toteuttamatta laajentumishaaveet yhdellä toimialalla ja siirtää resursseja toiseen paremman nykyarvon omaavaan segmenttiin. Näihinkin tarkoituksiin vapaa kassavirta on tärkein työkalu.

Seuraavassa artikkelissamme tarkastelemme rahoittajien roolia ja yritysarvoa omistajan näkökulmasta ja miten nämä sidosryhmät käyttävät vapaata kassavirtaa yrityksien arvioimiseen.

Henri Rosenberg
Associate

Lisää tietoa yritysjärjestelyistä ja omistajan tuoton parantamisesta

Kun haluat pohtia yrityksen arvoa ja omistajan vaihtoehtoja tilanteessa kuin tilanteessa, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä: