Julkaisut, Katsaukset

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – HR-konsultointi

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – HR-konsultointi

Tässä katsauksessa käsitellään HR-konsultointiin liittyviä yritysjärjestelyjä sekä esitetään näkemyksemme toimialan kehityksestä ja arvonkasvumahdollisuuksista sekä yritysjärjestelyjen päämotiiveista. Katsauksen lopussa on ohjeet kuinka voit saada yksityiskohtaisempaa tietoa yritysjärjestelyihin tai arvonkasvuun liittyvistä mahdollisuuksista tältä tai joltakin toiselta toimialalta.

HR-konsultointiin ymmärretään kuuluvaksi esimerkiksi henkilöstökoulutus ja –valmennus, rekrytoinnit, henkilöstöarvioinnit, parhaiden kykyjen johtaminen, palkka- ja kannustinjärjestelmien suunnittelu sekä rekrytointikäytäntöjen kehittäminen. HR-konsultointi on osa globaalia liikkeenjohdon konsultoinnin markkinaa, joka vuonna 2014 ylsi noin 176 miljardiin euroon ja jonka odotetaan kasvavan vuoden 2015 aikana 4,7 % 185 miljardiin euroon.1 Arviot markkinan koosta vaihtelevat jonkin verran lähteestä ja markkinan määrittelystä riippuen (esim. Kennedy, IDC, Gartner, FEACO, Source).  HR-konsultoinnin osuus globaalista markkinasta oli vuonna 2014 21,6 miljardia euroa ja sen odotetaan kasvavan 3,5 % 22,4 miljardiin euroon vuonna 2015.2 Samaa suhdelukua käyttäen Suomen HR-konsultoinnin koko olisi ollut vuonna 2012 noin 320 miljoonaa euroa, vastaten 12,3 % osuutta liikkeenjohdon konsultoinnin 2,6 miljardin euron kokonaismarkkinasta Suomessa.3

HR-konsultointi, kuten koko liikkeenjohdon konsultointikin on suhteellisen kypsässä vaiheessa elinkaartaan. HR-konsultoinnissa säännöstely on muuhun liikkeenjohdon konsultointiin verrattuna hieman laajempaa, joskin toimialalle tulon esteet ovat melko matalat. Liikkeenjohdon konsultoinnissa palvelutarjonta eroaa toisistaan suhteellisen paljon, joten markkinalla toimii suuri määrä pieniä yrityksiä ja toimialan keskittyneisyys on näin ollen alhainen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa neljän suurimman yrityksen osuus liikkeenjohdon konsultoinnin markkinasta on noin 13 %.4 Finanssikriisin jälkeinen maailmantalouden yleinen taantuma sekä luottamusindikaattorien ja yritysten kannattavuuden heikentyminen asettivat alalle haasteita. Vuoden 2009 jälkeen globaali kysyntä konsultointipalveluille on kuitenkin kasvanut johtuen pääosin yritysten kokonaismäärän ja niiden kannattavuuden kohentumisesta. Globaali liikkeenjohdon konsultoinnin markkina on kasvanut keskimäärin 4,5 % 2010–2015 välisenä aikana. Yhdysvaltojen vastaava markkina taas kasvoi keskimäärin 5,1 % 2009–2014 välisenä aikana.5 Toimialan keskeisiin kasvuajureihin lukeutuukin taloudessa toimivien yritysten kokonaismäärä (potentiaaliset asiakkaat), niiden kannattavuuden kehitys, yksityisten investointien kokonaismäärä sekä julkisen talouden kulutus ja investoinnit. Nämä pätevät myös HR-konsultointiin. Myös muutokset sääntelyissä koskien finanssi- ja erityisesti terveydenhoitosektoria tulevat lisäämään kysyntää esimerkiksi uudelleenorganisointiin ja muihin HR-konsultointiin liittyviin palveluihin. Suurin osa liikkeenjohdon konsultoinnin kysynnästä tulee yksityiseltä sektorilta (Yhdysvalloissa noin 90 %).

HR-konsultoinnissa toimivat yritykset pyrkivät parantamaan markkina-asemiaan maantieteellisellä laajentumisella ja palveluntarjontaa kasvattamalla

Asiakkaat vaativat HR-konsulttiyrityksiltä yhä laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa palveluportfoliota vastaamaan heidän tarpeisiinsa toiminnoittain. HR-konsultoinnissa toimivat yritykset ovatkin yritysostoin pyrkineet laajentamaan palveluntarjontakykyään ja paremmin asemoimaan itseään tulevaa kasvua varten. Kasvua haetaan myös erityisesti maantieteellisellä ja toiminnallisella laajentumisella kasvaville ja kehittyville markkinoille sekä varmistamalla yhä globaalimpi palveluiden maantieteellinen kattavuus.

Toimialalla on globaalisti tehty yhteensä 249 yrityskauppaa 2010–2014 välisenä aikana, joissa ostaja ja/tai ostokohde toimii HR-konsultoinnissa. Yrityskauppojen määrä on vuosia 2011 ja 2013 lukuun ottamatta noussut viimeisen viiden vuoden aikana. Vuosien 2010–2014 aikana Pohjoismaissa tehtiin toimialalla yhteensä 20 yrityskauppaa. Yleisiä ostomotiiveja toimialalla ovat olleet:

  1. Palveluportfolion kasvattaminen ja laajentaminen valituilla erikoistumisalueilla (laajempi palveluntarjontakyky asiakkaille, myös ristiinmyynti)
  2. Maantieteellinen ja toiminnallinen laajentuminen (globaali palveluntarjontakyky, kasvavat ja kehittyvät markkinat)
  3. Markkina-aseman vahvistaminen
  4. Ostettujen liiketoimintojen ja palvelukokonaisuuksien skaalaaminen globaaleille markkinoille

Hyviä esimerkkejä tutustuttavaksi maailmalla toteutuneista kaupoista ovat muun muassa: AON CORPORATION/HEWITT ASSOCIATES INC., ADECCO SA/DRAKE BEAM MORIN INC., KORN/FERRY INTERNATIONAL/PERSONNEL DECISIONS INTERNATIONAL CORPORATION, PEOPLE CORPORATION/HAMILTON + PARTNERS, CORPORATE EXECUTIVE BOARD COMPANY, THE/SHL GROUP LTD

 

Lisää tietoa yritysjärjestely- ja arvonkasvumahdollisuuksista

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen yrityskauppa- tai arvonkasvumahdollisuuksista tältä tai joltain toiselta toimialalta niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.

 


1 http://www.consultancy.uk/consulting-industry/global-consulting-market

2 http://www.consultancy.uk/services/hr-consulting

3 http://tilastokeskus.fi/til/patipa/2012/patipa_2012_2014-02-13_tie_001_fi.html

4 IBISWorld: Management Consulting in the US, Oct 2014

5 IBISWorld: Management Consulting in the US, Oct 2014