Artikkelit, Julkaisut

Asiantuntijaverkostojen hyöty omistajille arvon kasvattamisessa

Asiantuntijaverkostojen hyöty omistajille arvon kasvattamisessa

Omistajatavoitteen täyttäminen vaatii usein erilaisia konkreettisia, operatiivisia ja strategisia toimenpiteitä, joiden toteuttamiseen omistajilla tai yrityksen johdolla ei välttämättä riitä aikaa tai osaamista. Käytännön tasolla asiantuntijaverkoston hyödyntäminen voi olla yksi tärkeimmistä tekijöistä omistajan tavoitteiden täyttämiseksi.

Tiimityöllä parempia tuloksia myös arvonkasvussa

Arvonkasvu voi olla yksi omistajan tavoitteista. Siihen liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen on systemaattista toimintaa, jossa tulee osata ottaa huomioon useita erilaisia tekijöitä.

Jotta omistajat kykenevät rakentamaan tavoitteet ja askelmerkit arvon kasvattamiselle, tulee heidän aktiivisesti etsiä ja arvioida markkinamahdollisuuksia, kriittisiä menestystekijöitä markkinoilla sekä tarvittavia sisäisiä vahvuustekijöitä nyt ja tulevaisuudessa. Jos ja kun omistajalla itsellään ei ole tämän työn tekemiseen riittävästi aikaa tai osaamista, voimavara työn suorittamiseen voi löytyä asiantuntijaverkoston avulla.

Markkinamahdollisuuksien kartoittamisen lisäksi asiantuntijaverkostoa voidaan hyödyntää esimerkiksi sopivien arvonkasvutoimenpiteiden suunnitteluun ja ideointiin sekä tulosten vuosittaiseen seurantaan – ja tietysti myös itse toteutukseen. Tiimityön tuloksena löytyy usein sellaisia ratkaisuja, joita on miltei mahdotonta löytää muutoin. Tiimityö onkin todistetusti yksi menestystarinoita yhdistävä tekijä. Kuusi viisasta päätä saa tunnissa aikaan enemmän kuin yksi viisas pää koskaan kuudessa tunnissa.

Esimerkkinä pohjoismainen Professional Partners Network

Yksi esimerkki arvonkasvun suunnitteluun ja toteutukseen liittyvästä asiantuntijaverkostosta on Professional Partners Network, jota Comset hyödyntää arvonkasvuohjelmissaan. Tähän verkostoon kuuluu yli 200 pohjoismaista asiantuntijaa kymmeniltä eri aloilta. Jäseniä yhdistää tahto ja kyky hyödyntää heille kertynyttä osaamista erilaisissa pienten ja keskisuurten yritysten haasteissa – niihin liittyvää riskiä jakaen.

Verkoston jäseniä on mahdollista saada toteuttamaan esimerkiksi seuraavia arvonkasvua edistäviä tehtäviä:

  • myynnin tehostaminen
  • kansainvälistyminen
  • strategiaprosessissa avustaminen
  • vuokrajohtajuus
  • hallitustyö
  • kanssasijoittaminen

Lisäksi Professional Partners Networkiin kuuluvien asiantuntijoiden yksi mielenkiintoisimmista tehtävistä on osallistua niin kutsuttuihin paneelikeskusteluihin, joiden tavoitteena on tukea omistajaa arvon kasvattamisen toimenpiteiden suunnittelussa ja seurannassa.

Paneelikeskustelut esimerkkinä verkoston hyödyntämisestä

Paneeli on asiantuntijaryhmän ohjattu keskustelutilaisuus yhtiön strategian arviointiin ja arvonkasvuideoiden tuottamiseen. Paneeli kutsutaan koolle lähettämällä koko asiantuntijaverkostolle lyhyt anonyymi case-kuvaus. Tämän kuvauksen perusteella verkoston jäsenet eivät pysty tunnistamaan kyseessä olevaa yritystä, mutta he pystyvät määrittämään onko heidän osaamisensa ja kokemuksensa tapaukseen nähden olennaista.

Kiinnostuneet verkoston jäsenet ilmoittautuvat potentiaalisiksi panelisteiksi ja heistä valitaan kolme parhaiten sopivinta ja osaamiseltaan tarkoituksenmukaisinta henkilöä osallistumaan tunnin kestävään puhelinkokoukseen. Valituille panelisteille lähetetään kattava tietopaketti yrityksestä ennen varsinaiseen keskusteluun osallistumista. Jokaisen panelistin taustat, osaaminen ja mahdolliset eturistiriidat selvitetään etukäteen. He ovat myös allekirjoittaneet salassapitosopimuksen ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Paneelikeskustelun alussa kyseistä case-tapausta hoitava projektipäällikkö täydentää panelisteille lähetetyn tietopaketin tietoja ja vastaa panelistien kysymyksiin. Tämän jälkeen paneelin puheenjohtaja kerää panelisteilta alustavat ajatukset yhtiön strategian ja omistajien tavoitteiden yhteensopivuudesta. Seuraavaksi käydään tarkemmin läpi, mitä kukin panelisti tekisi, jos hän itse omistaisi tämän yrityksen. Tämä tietysti oikeiden omistajien aikataulu, omistajatavoite ja riskiprofiili huomioiden. Paneelin lopussa puheenjohtaja kerää keskustelun johtopäätökset, jotka arvioidaan vielä panelistien kesken.

Paneelin päätyttyä projektipäälliköllä on asiantuntijoiden tekemä alustava suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset case-yrityksen arvon kasvattamiselle. Comsetin arvonkasvuohjelmassa projektitiimi /partneritiimi vielä konkretisoi ja jatkojalostaa tätä ideatason suunnitelmaa ennen kuin se toimitetaan yrityksen omistajille. Tällöin myös analyytikkotiimi on ehtinyt muuttaa ideat oletuksineen numeroiksi, joista näkee millaista arvonkasvua näillä toimenpiteillä voisi olla mahdollista saavuttaa.