Artikkelit, Julkaisut

Hyvä arvonkasvuohjelma, osa 2/4: Analyysi ja faktat lähtötietoina

Hyvä arvonkasvuohjelma, osa 2/4: Analyysi ja faktat lähtötietoina

Tämä artikkeli on toinen osa yrityksen arvonkasvuohjelman rakentamisesta kertovaa artikkelisarjaa. Artikkelin tavoitteena on kuvata, millaisen tiedon pohjalta arvonkasvuohjelma rakennetaan.

Arvonkasvu perustellaan aina faktatiedon pohjalta

Hyvän arvonkasvuohjelman tunnistaa siitä, että se pystyy perustellusti vastaamaan kenelle, miksi, miten, missä ajassa ja kuinka paljon yrityksen arvoa kasvatetaan. Sen lisäksi se pystyy perustellusti kertomaan, miksi kyseessä olevan yrityksen on mahdollista onnistua tehtävässään.

Suunnitelma yrityksen arvon kasvattamiselle perustuu aina faktatietoon ja tavoitteisiin. Tästä syystä ohjelman rakentamisen ensimmäinen vaihe on tiedon kerääminen. Tietoa tarvitaan muun muassa omistajien tavoitteista ja riskiprofiilista sekä yrityksen nykystrategiasta mukaan lukien vahvuudet ja markkina-asema. Näiden eri näkökulmien huolellisen tarkastelun jälkeen on mahdollista määrittää yrityksen arvon kasvattamiseen tähtäävä arvonkasvuohjelma.

Omistajilla ja johdolla on aina paljon tietoa yrityksestä ja sen toimialasta, mutta tiedon analysoimiseksi ja järjestämiseksi arvonkasvua ajatellen ollaan usein liian lähellä liiketoimintaa nähdäkseen metsän puilta. Arvonkasvuohjelman rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa tuleekin kerätä mahdollisimman paljon tietoa ja saada se sellaiseen muotoon, jossa sitä on helppoa analysoida ja hyödyntää johtopäätöksiä varten.

Omistajien tavoitteiden kartoitus ja aikataulu

Arvonkasvuohjelmaan tarvittavan tiedon kerääminen lähtee liikkeelle aina omistajilla olevien tavoitteiden sekä arvonkasvulle asetettujen aikataulujen selvittämisestä. Ensin tulee ymmärtää, millaista arvonkasvua yritykselle tavoitellaan ja minkä takia. Omistajilla voi olla taloudellisten tavoitteiden lisäksi myös muita tavoitteita suhteessa esimerkiksi yhteistyökumppaneihin, yhteiskuntaan ja/tai eri sidosryhmiin. Myös omistajien omat henkilökohtaiset tavoitteet on syytä saada konkreettisiksi.

Arvonkasvuohjelman alkuvaiheessa tulee löytää myös näkemys siitä, millaiselle ajanjaksolle arvonkasvun toimenpiteet sijoitetaan.

Omistajien ja yrityksen riskitason ja riskinsietokyvyn arviointi

Omistajien tavoitteiden lisäksi on tärkeää saada selvitettyä, millaisella riskiprofiililla omistajat ovat valmiita toimimaan yrityksen arvoa kasvattaessaan. Yritysarvon kaksinkertaistamiseen sisältyy pienempi riski kuin arvon kymmenkertaistamiseen. Täytyy muistaa, että riski toimii molempiin suuntiin; pieni riski tarkoittaa pientä mahdollista tappiota, mutta myös pientä mahdollista voittoa. Tästä syystä on siis selvitettävä omistajan riskinsietokyky ja tukeeko yrityksen riskitaso omistajilla olevien tavoitteiden saavuttamista.

Riskinsietokykyä voidaan kartoittaa esimerkiksi muodostamalla erilaisia skenaarioita, joiden tavoitteena on auttaa omistajia hahmottamaan vaihtoehtoisia tapahtumaketjuja ja niiden lopputuloksia. Skenaarioiden avulla pyritään mallintamaan sitä, millaisen tuotto/riski -yhdistelmän omistajat ovat valmiita hyväksymään.

Riskinsietokyvyn analysoinnissa on syytä eritellä liiketoimintaan ja omistajiin kohdistuvat riskitasot. Ne eivät suinkaan tarkoita samaa asiaa, vaikka ovatkin läheisesti toisiinsa sidoksissa. Lisäksi yrityksen riskin voi jakaa liiketoimintariskiin ja taserakenteeseen liittyviin riskeihin. Jos omistajille kohdistuva riski tuntuu liian suurelta, voidaan selvittää, miltä osin omistajan ja yhtiön riskiä voidaan eriyttää.

Nykystrategian arviointi

Arvonkasvuohjelman rakentamiseen kuuluu olennaisesti yrityksen nykystrategian arviointi. Arvioinnin tavoitteena on saada vastaus siihen, vastaako strategia omistajien tavoitteita ja riskiprofiilia. Huolellisen tiedon keräämisen ja analysoinnin tuloksena saatetaan huomata, että nykystrategiaa pitää muuttaa omistajien tavoitteiden saavuttamiseksi. Joskus myös arvonkasvuohjelman rakentaminen ja tilanteen arviointi toisesta näkökulmasta tuo muutoksia nykystrategiaan.

Mahdollinen strategian päivitys tai muuttaminen

Mikäli tiedon analysoinnin perusteella huomataan, että yrityksen nykystrategia ei johda haluttuun arvonkasvuun, on seuraavaksi selvitettävä, millaisia muutoksia tarvitaan. Joskus riittää yrityksen taserakenteen muuttaminen vastaamaan omistajien riskinsietokykyä ja tavoitteita, mutta usein joudutaan tarkastelemaan myös yrityksen kilpailuetua ja sen mukaista strategista markkina-asemaa.

Menestyvät yritykset käyttävät kilpailuetuaan kasvaakseen ja ylläpitämään hyvää katetasoa. Joskus yrityksellä on kilpailuetu, mutta se ei käytä sitä hyväkseen, mutta usein kilpailuetua ei ole tai se on heikko. Tällöin kilpailuetua täytyy vahvistaa tai jopa rakentaa se alusta pitäen. Kilpailuetu on sellainen uniikki piirre yrityksessä, jota ei ole helppo kopioida, ja josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan yritykselle. Paras arvonkasvu saadaan aikaan kun yrityksen kilpailuetu on tunnistettu ja valittu strategia hyödyntää sen mahdollisuudet.

On syytä muistaa, että jokainen yritys on uniikki omalla tavallaan ja tarkoituksena ei ole kopioida menestyvien toimijoiden toimintamallia, ellei seuraajastrategia ole omistajien tavoitteisiin sopiva valinta.  Yksi tapa sopii toiselle paremmin kuin toiselle. Tavoitteena on löytää se malli, joka sopii yritykselle ja sen omistajille parhaiten.

Kun tavoitteena on yrityksen myynti: Potentiaalisten ostajien kriteerit

Jos omistajien tavoitteena on kasvattaa yrityksen arvoa potentiaalisia ostajia varten, tiedonkeruuvaiheessa on tärkeää selvittää, mitä mahdolliset ostajat haluavat tavoiteajanjakson aikana. Arvonkasvuohjelman pitää ottaa huomioon omistajien riskinsietokyky, mutta muuten arvoa kasvatetaan ostajille. Ostajien preferenssit voivat vaikuttaa esimerkiksi siihen, mihin markkinoihin panostetaan, minkä tyyppiset asiakkaat ovat halutuimpia tai mitä osaamista yritykseen pitää lisätä. Ostajien tavoitteiden huomioiminen nostaa yrityksen arvoa identifioimalla ja hyödyntämällä sellaisia kasvuoptioita, joista ostajat ovat valmiita maksamaan yrityskaupan yhteydessä.

Vältä johtopäätösten tekemistä

Arvonkasvuohjelman rakentamiseen kuuluvan tiedonkeruuvaiheen aikana tietoa tulee pyrkiä hakemaan mieluummin enemmän kuin vähemmän. Tiedon kerääminen ja organisointi tulee myös tehdä systemaattisesti yksi osa-alue kerrallaan. Tällä tavalla varmistetaan se, että mikään tärkeä tieto ei jää huomaamatta.

Tiedonkeruuvaiheessa on tärkeää pyrkiä olemaan tekemättä johtopäätöksiä tai arviointia siitä, mikä tieto on relevanttia ja mikä ei. Sen aika on vasta arvonkasvuohjelman rakentamisen seuraavassa vaiheessa, jossa kerätty tieto ja siitä vedetyt johtopäätökset kootaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Oletko kiinnostunut arvonkasvusta?

Varaa henkilökohtainen tapaaminen arvon kasvattamisen asiantuntijan kanssa omistajatavoitteiden ja niihin sopivan arvonkasvuohjelman rakentamisesta