Artikkelit, Julkaisut

Arvoa kasvattavat yritysjärjestelyt

Arvoa kasvattavat yritysjärjestelyt

Yritysjärjestelyllä tarkoitetaan esimerkiksi yritysostoa, -myyntiä, fuusiota tai jakautumista. Tässä artikkelissa keskitytään yritysostoihin ja -myynteihin.

Yritysjärjestelyssä on tavoitteena saada järjestely toteutumaan omistajien tavoitteiden mukaisesti ja parhain mahdollisin lopputuloksin. Usein alun perin asetettuja tavoitteita ei kuitenkaan saavuteta. Arvoa kasvattavalla yritysjärjestelyllä tavoitteet voidaan saavuttaa ja jopa ylittää varmemmin – toisin sanoen saada täysi hyöty järjestelystä.

Arvoa kasvattavat yritysjärjestelyt tunnistaa alkupanostuksen määrästä

Tärkein ero arvoa kasvattavien ja tavanomaisten yritysjärjestelyiden välillä on prosessin alkuvaiheessa oleva panostuksen määrä.  Arvoa kasvattavissa yritysjärjestelyissä käytetään huomattava määrä aikaa ja energiaa yrityksen, sen toimialan ja mahdollisten järjestelyosapuolten tilanteeseen perehtymiseen sekä näiden eri tekijöiden ja niiden välisten riippuvuussuhteiden jne. syvälliseen ymmärtämiseen.

Syvällisellä lähestymistavalla tuodaan arvon osatekijät näkyviksi, varmistetaan yrityskaupan sujuva eteneminen prosessin myöhemmissä vaiheissa ja lopulta saadaan myös paremmat ehdot kaupalle.

Tavoitteena tuoda arvon kaikki eri osatekijät näkyviin

Yritysjärjestelystä on mahdollista saada täysi hyöty irti ainoastaan silloin, kun kaikki piilevätkin arvon osatekijät on saatu tuotua näkyviin. Tämä tulee tehdä eri osapuolia hyödyttävällä tavalla sekä myös neuvottelutilanne huomioiden. Esimerkiksi yritysmyynneissä kultajyvät tulee esittää ostajien saamaa hyötyä korostamalla uskottavasti ja todisteellisesti.

Piilevien arvon osatekijöiden tekeminen näkyväksi tapahtuu siten, että erityisesti yritysjärjestelyn valmisteluvaiheessa todella mennään pintaa syvemmälle. Käytännössä tämä vaatii järjestelmällistä työtä, erilaisten työkalujen käyttöä sekä osaamista. Ainoastaan tällä tavalla on mahdollista rakentaa tarvittavaa ymmärrystä yrityksestä, toimialasta ja järjestelyosapuolien intresseistä sekä tehdä perusteltuja johtopäätöksiä, joita voidaan hyödyntää prosessin myöhemmissä vaiheissa. Juuri tästä arvoa kasvattavissa yritysjärjestelyissä on kyse.

Kasvatetaan todennäköisyyttä saavuttaa tavoitteiden mukainen tulos

Ammattimaisesti läpivietynä arvoa kasvattava yritysjärjestely ei työllistä omistajia yhtään tavanomaista yritysjärjestelyä enempää – yleensä päinvastoin, syvällinen lähestymistapa alkuvaiheessa säästää omistajia, hallitusta ja johtoa monelta vaivalta.

Arvoa kasvattavan yritysjärjestelyn avulla kauppa on kaiken kaikkiaan helpommin ja sujuvammin toteutettavissa paremmilla taloudellisilla ja muilla ehdoilla. Tällä tavalla järjestelystä hyötyvät omistajien lisäksi myös muut yritykselle tärkeät sidosryhmät.

Syvälliseen lähestymistapaan sisältyy myös pienempi riski yritysjärjestelyn kariutumiseen. Joissakin tapauksissa tavanomaisella prosessilla ei välttämättä pääse maaliin ollenkaan.

Hienovarainen kilpailutus

Yrityksen myynnin tai -oston mahdollisuus tulee omistajien eteen usein hyvin yllättäen ja suunnittelematta jonkin tietyn ja mahdollisesti ennalta tunnetun tahon aloitteesta. Tällaisessa tilanteessa usein rajoittaudutaan käymään neuvotteluja vain tämän yhden osapuolen kanssa. Paras hyöty saadaan kuitenkin silloin, kun mahdollisimman moni potentiaalinen ostaja on myynnistä tietoinen; etenkin se ostaja, joka on valmis maksamaan korkeimman hinnan ja hyväksymään kaupalle parhaimmat ehdot. Syvällinen lähestymistapa tuo kilpailutuksen piiriin myös ostajia, joilla voi olla jopa etukäteen todennäköisimpinä pidettyjä ostajakandidaatteja suurempi intressi kaupan toteuttamiseen.

Toisaalta taas yritysostoissa on tärkeää tunnistaa kaikki potentiaaliset ostokohteet sekä analysoida ne huolellisesti. Arvoa kasvattavan prosessin yhteydessä ostokohteet tulee saada laitettua paremmuusjärjestykseen ennen lopullista valintaa ja kauppaa.

Kilpailutus on siis tärkeä osa myös arvoa kasvattavaa yritysjärjestelyä ja se voi tapahtua usealla eri vaihtoehtoisella tavalla, esimerkiksi korostetun hienovaraisesti rajatulla prosessilla tai haluttaessa julkisella huutokaupalla. Kilpailutustapa valitaan aina järjestelylle asetettujen tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti.

Arvoa kasvattavat yritysjärjestelyt – yritysmyynnit

Arvoa kasvattavissa yritysjärjestelyissä ei ole kysymys kaavamaisesta prosessista. Ohessa pyritään kattavan tehtäväluettelon sijaan esittämään muutamia esimerkkejä tehtävistä, joihin kiinnitetään erityistä huomiota arvoa kasvattavissa yritysjärjestelyissä:

  • Tehdään töitä sen eteen, että ymmärretään myytävän yrityksen arvon eri osatekijät – myös ne, jotka ovat vielä omistajiltakin piilossa.
  • Ymmärretään, miten myytävän yrityksen arvon eri osatekijät hyödyttävät ostajia.
  • Tuodaan yrityksen arvo esiin potentiaalisille ostajille uskottavasti ja todisteellisesti.
  • Valitaan tavoitteisiin sopiva kilpailutustapa.
  • Määritetään tavoitteisiin sopiva aikataulu (korkeampaa myyntihintaa tavoiteltaessa arvon kasvattaminen ostajille voi tapahtua myös pidemmällä aikajänteellä.

Arvoa kasvattavat yritysjärjestelyt – yritysostot

  • Arvioidaan yrityksen kasvustrategiaa syvällisesti ja tarvittaessa myös tarkennetaan sitä.
  • Tunnistetaan potentiaaliset ostokohteet sekä arvioidaan niitä huolellisesti suhteessa omistajien tavoitteisiin ja kasvustrategiaan.
  • Oikea kohde oikealla hinnalla ja ehdoilla – halvin ei ole aina paras
  • Ostetun liiketoiminnan ammattimainen ja systemaattinen sulauttaminen osaksi omaa liiketoimintaa.
  • Rahoituksen hankinta järjestelyn onnistumista tukevalla tavalla ja rakenteella

Lisää tietoa arvoa kasvattavan yritysjärjestelyn toteutuksesta?

Pyydä meiltä henkilökohtainen tietoisku, jonka aikana saat lisää tietoa arvoa kasvattavan yritysjärjestelyn suunnittelusta ja toteutuksesta. Tietoisku on täysin maksuton.