Artikkelit, Julkaisut

Hyvä arvonkasvuohjelma 3/4: Synteesi – miten ja miksi onnistuminen on mahdollista?

Hyvä arvonkasvuohjelma 3/4: Synteesi – miten ja miksi onnistuminen on mahdollista?

Tämä artikkeli on kolmas osa yrityksen arvonkasvuohjelman rakentamisen artikkelisarjaa. Artikkelin tavoitteena on kuvata ohjelman rakentamisen synteesivaihetta, jonka aikana pyritään löytämään lupaavimmat perusteet sille, miten haluttu arvonkasvu saadaan toteutumaan. Artikkelin tavoitteena on myös selventää tiedonkeruuvaiheen ja synteesivaiheen eroa.

Synteesivaiheessa tiedosta ja tavoitteista muodostuu suunnitelma

Yrityksen arvonkasvuohjelman rakentamiseen kuuluvan synteesivaiheen tavoitteena on löytää kriteerit onnistumiselle ja tavoitteille sekä perustelut sille, miten ja miksi tavoitellussa arvonkasvussa on mahdollista onnistua. Perustelut pohjautuvat aina tiedonhakuvaiheen aikana kerätyn faktatiedon sekä strategiaviitekehyksen pohjalta muodostettuihin skenaarioihin siitä, millaisella riskillä ja panostuksella yrityksen ja omistajien on mahdollista päästä haluttuihin lopputuloksiin.

Synteesivaiheen aikana kerättyä tietoa analysoidaan huolellisesti ja synteesinä valitaan ne markkinamahdollisuudet, joiden tavoittelua yrityksen nykyinen ja kehitettävissä oleva ydinosaaminen palvelee parhaiten. Tämän lisäksi on tärkeää saada muunnettua omistajien tavoitteet konkreettisiksi suunnitelmiksi.

Erilaisten toteutussuunnitelmien avulla pyritään siihen, että omistajilla olisi mahdollisimman tarkkaan selvillä eri vaihtoehtojen lopputulokset, joiden avulla he kykenisivät tekemään päätöksen arvonkasvun toteutusvaiheeseen siirtymisestä.

Synteesivaiheen lopputuloksena saadaan omistajien tavoitteisiin sopiva ja omistajien hyväksymällä riski-tuottosuhteella toimiva arvonkasvuohjelma, joka sisältää seuraavat osa-alueet:

  • yrityksen tavoiteprofiili, tavoiteltu portfolio nykykassavirrasta ja kasvuoptioista
  • arvonkasvuun sisältyvä strateginen riski ja yrityksen rahoitusriskin kuvaus
  • tarvittavat muutokset yrityksen ydinosaamisessa
  • tavoitteet, strategia, toimenpiteet ja avainmittarit konkreettisena suunnitelmana
  • kun tavoitteena exit: Exit-strategia ja -prosessi

Kuva 1: Synteesivaiheessa omistajien tavoitteet, yrityksen kasvustrategia sekä arvonkasvun toimenpiteet ja avainmittarit muunnetaan konkreettiseksi suunnitelmaksi.

Esimerkki arvonkasvuohjelman rakentamisesta

Jotta olisi helpompaa ymmärtää, mitä arvonkasvuohjelman tiedonkeruu- ja synteesivaiheessa tapahtuu sekä miten nuo vaiheet eroavat toisistaan, tarkastellaan seuraavaksi arvonkasvuohjelman rakentamista käytännön esimerkin avulla:

Case: Arvonkasvu ja exit

Tässä esimerkissä kuvatun yrityksen omistajilla oli tavoitteena myydä yritys neljän vuoden aikajänteellä. Ennen arvonkasvuohjelman rakentamista omistajien toiveena oli saada yritys myytyä noin 8-10 miljoonan hinnalla. Yrityksen arvoksi sillä hetkellä oli määritetty noin 3-4 miljoonaa euroa.

Omistajilla oli epäilys siitä, tukeeko yrityksen nykystrategia myyntihinnalle asetetun tavoitteen saavuttamista ja tämän takia he halusivat selvittää arvonkasvuohjelman rakentamisen avulla, millaisilla toimenpiteillä ja millaisin todennäköisyyksin heidän tavoitteeseensa olisi mahdollista päästä.

Tiedon kerääminen ja analysointi

Yrityksen arvonkasvuohjelman rakentaminen aloitettiin omistajien tavoitteiden selvittämisellä. Sen jälkeen jatkettiin tiedonkeruuvaiheella hakemalla tietoa markkinoista, yrityksen vahvuuksista ja nykystrategiasta sekä tärkeimmistä ostajista, eri ostajaryhmistä ja siitä, mitä ostajat arvostavat.

Tietoa tarkasteltiin huolellisesti yksi osa-alue kerrallaan hyödyntäen prosessissa käytetyn strategiaviitekehyksen tuomia työkaluja, joiden avulla saatiin ymmärrystä toimialan rakenteesta, markkinoiden kiinnostavuudesta, koosta, kasvusta, kilpailutekijöistä sekä alalle tulemisen esteistä. Strategiaviitekehyksen avulla tarkasteltiin myös teknologian, yhteiskunnan sekä yleisen talouden tilanteen ja lainsäädännön vaikutuksia toimialaan.

Tiedon hakemisen ja analysoinnin pohjalta ryhdyttiin selvittämään yrityksen vahvuustekijöitä vertaamalla yritystä alan tärkeisiin kilpailijoihin sekä menestyviin yrityksiin muiltakin toimialoilta. Vertailua tehtiin hyvin yksityiskohtaisesti esimerkiksi johtamisen, rahoituksen, henkilöstövoimavarojen, osaamisen, organisaation, palkitsemisjärjestelmien, hankinnan ja logistiikan sekä jälkimarkkinoinnin jne. näkökulmasta.

Vertailun tuloksena löydettiin yrityksen suhteellinen vahvuus muihin alan yrityksiin nähden. Sen lisäksi löydettiin yksi yhteinen tekijä, jota potentiaaliset ostajat arvostivat. Tämän pohjalta yritykselle kyettiin valitsemaan juuri ne kasvuoptiot, jotka vastasivat parhaiten omistajien tavoitteita ja riskiprofiilia.

Synteesivaihe

Synteesivaiheessa eri osa-alueittain kerättyä ja analysoitua tietoa alettiin koota yhteen. Tämän tavoitteena oli löytää perustellut askelmerkit omistajien tavoitteisiin pääsemiseksi. Omistajien tavoitteista, markkinamahdollisuuksista ja yrityksen vahvuuksista jne. haetun tiedon yhdistämisen lopputuloksena havaittiin, että nykystrategiaa seuraamalla omistajilla olisi mahdollisuus myydä yrityksensä 4-5 miljoonan euron hintaan, joka oli huomattavasti omistajien tavoitetta alhaisempi.

Omistajien alun perin tavoittelemaan myyntihintaan kyettiin myös löytämään perustellut askelmerkit, mutta ne eivät kuitenkaan sopineet omistajilla olleeseen riski-tuottoprofiiliin. Lopulta kyettiin löytämään sellaiset omistajien riskiprofiiliin sopivat askelmerkit ja strategia, jotka oletettavasti johtaisivat noin 6-8 miljoonan euron myyntihintaan tavoiteajanjakson aikana.

Arvonkasvuohjelma sisältää aina myös toteutuksen

On syytä muistaa, että arvonkasvuohjelma ei ole koskaan pelkästään strategia vaan se sisältää myös omistajien tavoitteiden ja riskiprofiilin huomioivan toteutuksen.

Synteesivaiheen lopputuloksena omistajille ja hallitukselle saadaan valmis päätöksentekomateriaali, josta selviää arvonkasvulle asetetut tavoitteet, miten niihin on mahdollista päästä, millä kustannuksilla, millä riskiprofiililla jne. Tämän tiedon pohjalta omistajien ja hallituksen on helpompaa tehdä päätös siitä, lähdetäänkö arvonkasvua toteuttamaan.

Arvonkasvuohjelman toteutusvaiheen aikana ohjelma johdetaan maaliin saakka. Toteutusvaiheesta kerrotaan lisää tämän artikkelisarjan viimeisessä osassa.

Oletko kiinnostunut arvonkasvusta?

Varaa henkilökohtainen tapaaminen arvon kasvattamisen asiantuntijan kanssa omistajatavoitteiden ja niihin sopivan arvonkasvuohjelman rakentamisesta.