Artikkelit, Julkaisut

Kuinka omistaja saa liiketoiminnasta tavoitetuottoa, osa 2/2

Kuinka omistaja saa liiketoiminnasta tavoitetuottoa, osa 2/2

Tässä kahden artikkelin sarjassa tarkastellaan, miten yritystoiminnasta on mahdollista saada omistajien tavoittelemaa tuottoa. Artikkeli on tarkoitettu konsernijohdolle ja omistajille, eli kaikille niille tahoille, joilla on omistajaintressi suhteessa tarkasteltavaan liiketoimintaan. Artikkelista on hyötyä myös hallituksen jäsenille. Sarjan toisessa osassa keskitytään siihen, kuinka omistajien tavoitetuotto on mahdollista saavuttaa. Lue artikkelisarjan ensimmäinen osa tästä.

Aktiiviseen omistajuuteen kuuluu aina tuottotavoite

Selkeiden omistajatavoitteiden avulla omistettavan yrityksen toiminta saadaan tehokkaammin johdettua haluttuun arvonkehitykseen. Kun omistajat tietävät, mitä he haluavat yritystoiminnaltaan, myös yritysjohdon on helpompaa ohjata (tytär)yrityksen toimintaa noiden tavoitteiden mukaisesti.

Omistajan tavoitetuotolla tarkoitetaan prosentuaalista tuottotavoitetta omistuksen markkina-arvolle. Tämä koostuu liiketoiminnan tavoitetuotosta ja taserakenteen vaikutuksesta.

Mikäli tavoitetuotto ei täyty, aktiiviseen omistajuuteen kuuluu selvittää, millaisten toimenpiteiden avulla tavoitetuotto on mahdollista saavuttaa. Toimenpiteet riippuvat aina yrityksen toiminnasta ja ne valitaan tarkastelemalla huolellisesti yrityksen strategista markkina-asemaa, toiminnan operatiivista tehokkuutta sekä yrityksen rahoitusrakennetta.

Arvioidaan strategista markkina-asemaa ja toiminnan operatiivista tehokkuutta

Aktiivisessa omistajuudessa näkemykset yrityksen suunnasta ja toiminnasta perustuvat aina tietoon ja todisteisiin. Yrityksen strategista markkina-asemaa ja toiminnan operatiivista tehokkuutta arvioitaessa omistajien on syytä hyödyntää erilaisia hyväksi havaittuja työkaluja ja menetelmiä, joiden tuottaman tiedon pohjalta he kykenevät muodostamaan perusteltuja johtopäätöksiä ja valitsemaan oikeita toimenpiteitä.

Toimivia työkaluja yrityksen strategisen markkina-aseman tarkasteluun ovat esimerkiksi Bostonin matriisi, Porterin malli ja elinkaarianalyysi.

Operatiivisen tehokkuuden mittaamiseen on puolestaan olemassa useita eri mittareita, joista yksi tunnetuimmista on Balaced Scorecard. Myös yritystoiminnan eri osa-alueet kattava yksityiskohtainen ja systemaattinen vertaaminen oman toimialan, ja myös muiden alojen, parhaisiin toimijoihin tuottaa tärkeää tietoa oikeiden toimenpiteiden valintaa ajatellen.

Tähän liittyen kannattaa myös tutustua aiempaan artikkeliimme: ”Liiketoiminnan arvoa kasvattavat ja arvoa tuhoavat osat”. Artikkelissa tutustutaan myös EVATM  -menetelmään todennettaessa kunkin liiketoiminnan tuottamaa lisäarvoa.

Kuinka eri menetelmin kerättyä tietoa tulisi hyödyntää käytännössä tavoitetuoton saamiseksi?

Yksinkertaistettu esimerkki löytyy vaikkapa sellaisesta tilanteesta, jossa on todennettu yrityksen toimivan kiinnostavassa, eli kasvavassa ja suuressa markkinassa, mutta yrityksen vahvuudet ovat heikkoja ja sen markkinaosuus on pieni. Liiketoiminnan tavoitetuotoksi on määritetty toimialan keskiverto. Johtopäätöksenä on tällöin, että liiketoiminnan tavoitetuoton saaminen nykytilanteessa on mahdotonta ja vaihtoehtona on kasvu, jonka kautta tavoitetuotto on mahdollista saavuttaa tulevaisuudessa. Omistajan tuoton suhteen tosin voi olla mahdollista, että taseen rakennetta säätelemällä omistajan tavoitetuotto on mahdollista saavuttaa tai sitä on mahdollista parantaa seuraavassa kappaleessa kuvatulla tavalla.

Pääomarakenteen muutoksilla parannusta omistajan tuottoon

Strategisen markkina-aseman ja operatiivisen tehokkuuden tarkastelun lisäksi tavoitetuottoa voidaan parantaa tekemällä muutoksia yrityksen pääomarakenteeseen. Tällöin tulee tarkastella esimerkiksi sitä, minkä verran yrityksellä on lainaa, paljonko tuo laina maksaa sekä kuinka paljon pääomaa sijoittuu käyttöpääomaan ja miten se on rahoitettu. Tavoitteena on siis hakea parasta taserakennetta sille riskitasolle, jolla omistajat haluavat toimia.

Käytännön esimerkki: Yrityksen liiketoiminnan tuotto on 15 prosenttia. Mikäli yritystoiminta on rahoitettu kokonaisuudessaan omalla pääomalla, omistajan tuotoksi tulee 15 % vähennettynä veroilla, eli 20 % verokannalla omistajan tuotto on 12 %. Mikäli yritystoiminta rahoitettaisiin esimerkiksi 20 %:sti omalla pääomalla ja 80 %:sti lainalla, jonka korko on 8 % niin omistajan tuotoksi tulee 34 % laskutoimituksen (15 %-(0,8*8 %)-20 %)/0,2 mukaisesti.

Esimerkki osoittaa, että taserakenteella voi vaikuttaa omistajan tuottoon monessa tilanteessa nopeammin kuin strategista asemaa tai operatiivista tehokkuutta muuttamalla. Luonnollisesti lainarahoitus kasvattaa yrityksen riskitasoa ja omistajan tavoitetuoton saamiseksi valittavat toimenpiteet ovatkin aina riski-tuotto -kokonaisarvioinnin lopputulos. Optimaalinen pääomarakenne on tasapainossa liiketoiminnan riskin, korkokustannusten ja omistajan tuoton suhteen.

Täyttyykö omistajan tavoitetuotto?

Onko tämänhetkinen omistajan tuotto tyydyttävällä tasolla? Onko pääomarakenne optimaalinen? Pyydä maksuton tietoisku liittyen omistajan tuottoa parantaviin yritys- ja/tai rahoitusjärjestelyihin.