Artikkelit, Julkaisut

Liiketoiminnan arvoa kasvattavat ja arvoa tuhoavat osat

Liiketoiminnan arvoa kasvattavat ja arvoa tuhoavat osat

Jokaisessa liiketoiminnassa on aina sekä arvoa kasvattavia että heikentäviä osa-alueita. Omistajilla ja johdolla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millä tavalla nämä osa-alueet tulevat esille yrityksen toiminnassa. Tieto ja ymmärrys liiketoiminnan eri osa-alueista sekä niiden vaikutuksesta yrityksen arvoon auttaa kohdentamaan varat ja resurssit juuri sinne, missä niistä on eniten hyötyä.

Yrityksen arvo on osiensa summa

Yrityksen kokonaisarvo koostuu osiensa summasta. Esimerkiksi eri asiakas- tai tuoteryhmien kyvyssä tuottaa kassavirtaa voi olla merkittäviä eroja – osa kasvattaa ja osa tuhoaa kokonaisarvoa. Yrityksen arvon näkökulmasta kannattaa huomioida se, että eri osat saattavat joskus olla arvokkaampia erikseen kuin yhdessä.

Jokainen liiketoiminnan osa-alue vaatii aina omat resurssinsa ja huomionsa. Jos ei ole tiedossa, mikä osa-alue kasvattaa yrityksen arvoa, kannattavimmasta saatetaan usein käyttää resursseja jonkin heikomman pyörittämiseen. Tämä on luonnollisesti pois yrityksen kokonaisarvonkehityksestä.

Jotta liiketoiminta voidaan järjestää arvonkehityksen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää ymmärtää eri liiketoimintojen kyky täyttää omistajien asettamat tavoitteet sekä niiden rooli ja merkitys nyt ja tulevaisuudessa.

Toimivia ja käytännössä hyväksi havaittuja tapoja todentaa kunkin liiketoiminnan vaikutus arvonkehitykseen on esimerkiksi EVA™ (Economic Value Added), jossa kunkin liiketoiminnan osalta lasketaan tuotettu lisäarvo yksinkertaistettuna siten, että liikevoitosta vähennetään verot ja sijoitetun pääoman kustannus. Sijoitetun pääoman kustannus (WACC, Weighted Average Cost of Capital) puolestaan koostuu oman pääoman tuottovaatimuksesta ja vieraan pääoman kustannuksesta. Lisää yksityiskohtaisempaa tietoa aiheesta http://www.investopedia.com/university/eva/.

Tunnista kannattamattomat sekä potentiaaliset osa-alueet

Jokaisella liiketoiminnan osalla on jokin vaikutus yrityksen arvoon. Siten onkin aina tärkeää tiedostaa, mitkä osat ovat toiminnan heikoimpia lenkkejä. Tämä tapahtuu tarkastelemalla ja arvioimalla eri liiketoimintaosia sekä niiden rakenteen että strategian näkökulmasta. Tavoitteena on löytää ja päästä eroon sellaisista osista, joiden vaikutus kassavirtaan on heikko tai negatiivinen nyt ja joiden odotukset ovat heikot myös tulevaisuudessa.

Mitä syvällisemmin eri toimintoihin pureudutaan, sitä enemmän niistä voi myös löytyä lisäarvoa kokonaisuuteen. Esimerkiksi jossakin tällä hetkellä kannattamattomassa liiketoiminta-alueessa saatetaan nähdä potentiaalia markkinan tulevaisuutta ajatellen, jolloin kyseinen osa-alue kannattaa säilyttää osana yrityksen liiketoimintaportfoliota.

Kun tiedetään, mitkä liiketoiminnan osa-alueet kasvattavat tai heikentävät yrityksen arvoa, kyetään myös valitsemaan oikeat toimenpiteet arvon kasvattamiselle jatkossa. Jos esimerkiksi jollekin tietylle tuote- tai markkina-alueelle ei nähdä positiivisia tulevaisuuden odotuksia, niiden kehittämiseen ei tällöin kannata investoida.

Työkaluna tässä tarkastelussa voi käyttää vaikkapa tuttua Growth Share Matrix –viitekehystä, http://en.wikipedia.org/wiki/Growth-share_matrix, jossa liiketoiminnot jaetaan kasvun ja markkinaosuuden mukaan. Olennaista on tietysti muistaa, että parhaimmatkaan työkalut eivät ole toimivia ellei niiden käyttöön liitetä tarvittavaa syvällistä ymmärrystä ja analyysiä perusteltujen johtopäätösten aikaansaamiseksi.

Kohdenna varat ja resurssit oikein

Tieto ja ymmärrys liiketoiminnan eri osa-alueista ja niiden vaikutuksesta yrityksen arvoon auttaa kohdentamaan varat ja resurssit juuri sinne, missä niistä on eniten hyötyä – ei sinne, missä palaa eniten.

Omistajien tavoitteiden mukaisen arvonkehityksen kannalta on tärkeää, että yrityksen resurssit saadaan kohdennettua niihin toimintoihin, joille nähdään parhaimmat mahdollisuudet sekä korkein pääomatuotto tulevaisuudessa.

Haluatko selvittää liiketoimintasi arvoa heikentävät osa-alueet?

Kaipaatko apua tai lisää keinoja liiketoimintasi eri osa-alueiden tarkasteluun, markkinamahdollisuuksien kartoittamiseen tai yrityksesi arvonkasvutoimenpiteiden suunnitteluun? Pyydä maksuton tietoisku aktiivisesta omistamisesta ja arvonkasvusta.