Artikkelit, Julkaisut

Strateginen ajattelu aktiivisten omistajien näkökulmasta

Strateginen ajattelu aktiivisten omistajien näkökulmasta

Historiassa löytyy useita esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat onnistuneet vaihtamaan toimialaansa menestyksekkäästi. Näiden esimerkkien takaa löytyy aktiivisia omistajia, jotka ovat osanneet ennakoida aloilla tapahtuvia muutoksia sekä muuttaa strategiaansa oikeaan aikaan. Mitä strateginen ajattelu oikein tarkoittaa aktiivisten omistajien näkökulmasta?

Yrityksen nykystrategiaa peilataan omistajien tavoitteisiin

Aktiiviset omistajat tietävät, mitä he yritykseltään haluavat. Niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Näin ollen heitä tulee myös kiinnostaa, vastaako yrityksen nykystrategia omistajien tavoitteisiin ja riskiprofiiliin.

On syytä ymmärtää, että yritykset eivät ole mitenkään sidottuja siihen markkinaan, jolle ne alun perin on perustettu toimimaan. Toisinaan markkinan vaihtaminen voi olla paras ratkaisu omistajien tavoitteiden täyttämiseksi.

Yrityksen strategian muuttaminen on siis aina mahdollista. Tämä kuitenkin vaatii omistajilta faktatietoon perustuvaa ymmärrystä paitsi yrityksen markkinavalinnoista ja markkinoiden muutoksista, myös yrityksen kyvykkyydestä menestyä valitussa markkinassa.

Aktiiviset omistajat seuraavat jatkuvasti markkinoiden tilanteita

Tyypillisesti yrityksen johto keskittyy yrityksen operatiiviseen johtamiseen sekä siihen, miten valittua markkinaa saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Johdon on vaikeampaa ehdottaa muutoksia markkinavalintaan johtuen juuri heidän läheisyydestään nykyiseen markkinaan ja yrityksen päivittäiseen toimintaan.

Aktiivisten omistajien tehtävä onkin jatkuvasti arvioida, johtaako nykyisellä markkinalla toimiminen omistajien kannalta haluttuihin lopputuloksiin. Tästä syystä aktiiviset omistajat seuraavat tarkasti paitsi oman alansa kehityssuuntia, myös sitä, mitä muilla aloilla tapahtuu. Aktiivisten omistajien keskustelukumppanina ja tietolähteenä ovat luonnollisesti myös yhtiön hallitus ja johto.

Avainasemassa ymmärrys oman yrityksen kyvykkyydestä

Mahdollinen strategian muuttaminen tai jopa vaihtaminen vaatii omistajilta uuteen markkinaan liittyvän tiedon lisäksi myös syvällistä ymmärrystä siitä, mitä osaamista, tietoa, vahvuuksia ja muita kykyjä yrityksellä on ja miten ne voisivat auttaa yritystä menestymään valitussa markkinassa.

Usein yrityksissä on myös piilevää osaamista, jonka kaivaminen esille ja hyödyntäminen mahdollisesti uudessa muodossa voi olla avain arvonkasvuun. Omistajien pitää siis tiedostaa, missä asioissa yrityksessä ollaan hyviä, mutta myös ymmärtää se, mihin muuhun toimintaan yrityksen sisällä olevaa osaamista pystyttäisiin hyödyntämään.

Aktiiviset omistajat rakentavat kuvaa yrityksestä ja markkinoista järjestelmällisesti

Aktiiviset omistajat rakentavat kuvaa yrityksen markkinamahdollisuuksista järjestelmällisesti faktatietoon perustuen ja useita eri yksityiskohtiakin huomioiden. Huolellisen tiedon keräämisen ja analysoinnin tuloksena saatetaan huomata, että nykystrategiaa pitää muuttaa omistajien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Mahdollinen strategian päivitys tai muuttaminen

Jos omistajat kokevat, että yrityksen nykystrategia ei johda omistajien haluamiin lopputuloksiin, on seuraavaksi selvitettävä, millaisia muutoksia tarvitaan. Muutosten suuruus riippuu nykystrategian riskiprofiilista, mutta joskus riittää yrityksen taserakenteen muuttaminen vastaamaan omistajien riskinsietokykyä ja tavoitteita. Usein joudutaan tarkastelemaan myös yrityksen kilpailuetua ja sen mukaista strategista markkina-asemaa.

Strategian muuttamisessa avainasemassa on yhtiön hallitus, joka vastaa omistajien tavoitteiden täyttävästä strategiasta. Kun aktiiviset omistajat ovat havainneet tarpeen muuttaa strategiaa esimerkiksi markkinavallinnan osalta, heidän on saatava nykyinen hallitus vakuuttuneeksi muutoksen tärkeydestä tai valittava kokonaan uusi hallitus. Joka tapauksessa omistajien tulee varmistua siitä, että yhtiön hallituksen ja johdon osaamisprofiilit vastaavat muutostarpeita.

Lue lisää yrityksen arvonkasvumahdollisuuksien rakentamisesta

Paras keino arvioida yrityksen nykystrategiaa ja sen yhteensopivuutta omistajien tavoitteiden kanssa, on rakentaa yritykselle yksilöllinen arvonkasvuohjelma. Lisää tietoa arvonkasvuohjelman rakentamisesta saat aihetta käsittelevästä pikaoppaastamme. Voit myös pyytää meiltä maksuttoman asiantuntijan tietoiskun arvonkasvuohjelman rakentamiseen liittyen.