Artikkelit, Julkaisut

Tee yrityksen arvonkehityksen riskit näkyviksi

Tee yrityksen arvonkehityksen riskit näkyviksi

Aktiivinen omistajuus perustuu Private Equity -toimintatapaan, jolla tarkoitamme parhaiden käytäntöjen soveltamista yrityksen arvon kehittämisessä valitulla aikajänteellä. Perusteltu ja myös riskit huomioiva näkemys yrityksen arvosta ja arvonkehityksestä auttaa omistajia ja konsernijohtoa paitsi tekemään parempia päätöksiä, myös asettamaan tavoitteita sille, kuinka yrityksen arvonkehitystä tulee ohjata.

Tässä artikkelissa tarkastellaan, kuinka yrityksen arvoa ja arvonkehitystä voi ja pitää arvioida kassavirtaperusteisesti ja millaisten työkalujen avulla tulevaisuuden kassavirrat ja niihin liittyvät riskit saadaan tehtyä näkyviksi.

Arvo muodostuu tulevaisuuden kassavirroista

Yrityksen arvo määrittyy aina tulevaisuuden kassavirtojen perusteella. Pelkkien ennusteiden varaan tehtyihin päätöksiin sisältyy kuitenkin usein varsin iso riski – etenkin silloin, jos ennusteet on rakennettu makrotasolla. Systemaattiseen toimintatapaan kuuluu syvällinen, faktaperusteinen ymmärrys tarkasteltavan yrityksen tai liiketoiminnan nykyisestä ja odotettavissa olevasta arvosta.

Arvonmääritystä tehtäessä tulevaisuuden kassavirtoja ennustetaan aina halutulla tarkkuudella ja siinä tulee huomioida kaikki liiketoiminnan rahavirrat (tulot, kulut, investoinnit ja käyttöpääomaerät). Eri liiketoiminnan osa-alueilla on erilaiset kriittiset kassavirtaan vaikuttavat tekijät ja siksi tarvitaankin aina eriasteista tarkastelua liiketoiminnoittain ja mahdollisesti jopa projekteittain.

Esimerkiksi yritysosto tulee nähdä projektina, jonka kannattavuus lasketaan nykyarvona (NPV) yhdessä nykyisen toiminnan kanssa.

Skenaarioanalyysin avulla tehdään riskit näkyviksi

Skenaarioanalyysin tavoitteena on auttaa omistajia ja konsernijohtoa tarkastelemaan liiketoiminnan tulevaisuuteen liittyviä vaihtoehtoisia toimintamalleja ja arvioimaan niitä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja riskiprofiiliin. Skenaariot rakennetaan tarkastelemalla syvällisesti esimerkiksi markkinoiden odotettua kehitystä, yrityksen sisäisiä tekijöitä ja kilpailutilannetta.

Analysoinnin syvyydelle on aina olemassa optimi: liiallinen yksityiskohtaisuus voi olla yhtä haitallista kuin liiallinen suurpiirteisyys. Arvonmäärityskin vaatii ammattitaitoa – sen avulla kyetään arvioimaan, kuinka syvällisesti olennaisimpia ja kriittisimpiä tekijöitä tulee tarkastella kussakin tilanteessa. Liiketoiminnan eri osa-alueiden huolellisen tarkastelun pohjalta luodaan esimerkiksi kolme vaihtoehtoista skenaariota, joilla havainnollistetaan paitsi päätöksentekijän omien odotusten mukaista arvonkehitystä, myös niitä tilanteita, joissa lopputulos on mahdollisimman hyvä tai selvästi odotettua huonompi. Eri skenaarioille annetaan myös todennäköisyys, jolloin saadaan selville odotettu arvo eri vaihtoehtojen painotettuna keskiarvona sekä riski keskihajonnan avulla.

Skenaarioiden avulla on helpompaa muodostaa konkreettinen näkemys eri toimintavaihtoehtoihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista, jolloin päätöksiä ei tarvitse tehdä arvailun perusteella.

Järkeä vai puppua?

Jokainen päätöksentekijä perustaa päätöksensä johonkin enemmän tai vähemmän syvälliseen näkemykseen. Käytäntö on osoittanut, että systemaattisuuteen ja analyyttisyyteen laitettu panos palkitsee. Esimerkiksi yritysoston suhteen on hyvä selvittää vähintäänkin sekä paras että huonoin vaihtoehto tavoiteltavan lopputuloksen lisäksi.

Skenaarioiden avulla saadaan tehtyä ”Reality check” – eli muodostettua parempi kuva sekä eri hankkeisiin liittyvistä mahdollisuuksista että niihin liittyvästä todellisesta riskistä. Toisin sanoen, skenaarioiden ansiosta kyetään varmemmin ylittämään nykyinen arvonkehitys ja saavuttamaan yritysarvolle asetettuja tavoitteita.

Nykyinen ja odotettu arvo sekä riskit

Kun haluat pohtia omistajan vaihtoehtoja tilanteessa kuin tilanteessa, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä: