Artikkelit, Julkaisut

Yritysostoista kestävää kilpailuetua

Parhaiten menestyvät yritykset hakevat kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin. Onnistuakseen yritysoston pitää vahvistaa ostajan kilpailuetua. Yritysostoon liittyvä kokonaisuuden hallinta on avainasemassa kaupan onnistumisessa.

Ne yritykset, joilla on hyvä maine ostajana ovat kehittäneet yrityskauppatoiminnasta kilpailuedun. Tällainen ostaja on haluttu, kauppa syntyy helpommin oikeaan hintaan ja integraatioissa onnistutaan osaltaan myös siksi, että ostettavassa yrityksessä luodaan positiivinen ilmapiiri.

Yritysostot osana yrityksen strategiaa

Omistajien asettamat tavoitteet kasvulle, kyseessä oleva markkina sekä yrityksen kilpailuetu määrittävät sen, onko haluttuihin lopputuloksiin mahdollista päästä pelkän luonnollisen kasvun avulla vai tarvitaanko tavoitteiden saavuttamiseen myös liiketoiminnan ostamista. Tyypillisesti toimialalla, jolla kasvu on rajallista, voidaan yritysostoilla hankkia markkinaosuutta edullisemmin kuin orgaanisella kasvulla.

Yritysosto ei ole vain projekti, vaan osa yhtiön strategian toteuttamista. Oston täytyy sulautua sitä edeltävään valmistautumiseen sekä kaupan jälkeiseen integraatioon. Strategia siis määrittää sen, mitä halutaan ostaa ja mitä kilpailuetua ostolla halutaan saavuttaa.

Kun yritysosto on interaktiivinen osa liiketoiminnan johtamista, paranevat onnistumisen edellytykset merkittävästi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hyödynnetään ostettavan yrityksen osaamista käyttämällä sitä olemassa olevan strategian muokkaamiseen uuden kokonaisuuden hyödyksi. Due diligence -prosessi fokusoi ostettavan yrityksen tilanteen varmistamisen lisäksi siihen, että kohdeyhtiössä todella on ne toiminnalliset ja strategiset piirteet joita ollaan ostamassa.

Kun yritysoston kautta saatavat hyödyt ovat mahdollisimman konkreettisia, on kohteesta maksettava hinta helpommin määriteltävissä. Tällöin ei myöskään tarvitse fokusoida halvimpaan vaan sopivimpaan.

Varsinainen transaktio on vain pieni osa yrityskauppaa – onnistuneessa yritysostossa osataan huomioida se, miten osto tukee yrityksen strategian mukaista arvonkasvua parhaalla mahdollisella tavalla.

Tavoitteet ovat ohjaava tekijä integraatiossa

Yritysosto on onnistunut vasta silloin, kun sille asetetut tavoitteet on saavutettu. Siksi ostetun yrityksen haltuunoton aikana opittua lisätietoa täytyy käyttää alkuperäisten suunnitelmien muokkaamiseen siten, että tavoitteet pystytään saavuttamaan. Henkilöstökysymykset ja riskienhallinta ovat tärkeitä, mutta niissäkin täytyy olla mahdollista dynaamisesti muuttaa suunnitelmaa, jos siten tavoitteet saavutetaan helpommin.

Joskus strateginen sopivuus on loistava, mutta kaupan rakenne voi estää tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat liiketoiminnan muutokset. Esimerkiksi erilaiset earn-out mallit yrityskaupoissa mahdollistavat usein kaupan alentamalla sekä myyjän että ostajan riskiä, mutta ilman huolellista toteutusta ne saattavat estää tavoiteltujen hyötyjen saavuttamisen. Mitä jouhevammin yritysosto sulautuu yrityksen muuhun toimintaan, sitä helpommin osto onnistuu ja sitä paremmin myös liiketoimintojen integrointi saadaan toteutettua.

Usein ostettavan yrityksen henkilöstöllä on sellaista hiljaista tietoa, jota voidaan hyödyntää ja jonka menettäminen tulisi kalliiksi. Tavoitteiden saavuttamista varten tarvittavat työntekijät on helpompaa saada jäämään yrityksen palvelukseen, jos he tietävät ja kokevat olevansa tärkeässä roolissa.

Avaintekijänä on siis ostajan syvällinen ymmärrys siitä, mikä on oma strateginen tavoite ja miten yritysosto tukee sen saavuttamista.

Markkinatilanne on tällä hetkellä otollinen yritysostojen suhteen

Markkinoilla on tällä hetkellä havaittavissa muutostilanne. Ero hyvin menestyvien ja heikommin menestyvien yritysten välillä kasvaa. Jos omistajilla ja yrityksellä on tiedossa, mitä he haluavat ostaa, voi markkinoilta löytyä nyt kohteita, joiden lisäarvo ostajalle on huomattava.

Ilman selkeää kuvaa siitä, mitä lisäarvoa yritysostolla haetaan, on kuitenkin vaarana tehdä huonoja kauppoja. Samoin voi myös helposti jäädä moni hyvä tilaisuus hyödyntämättä.

Onko tavoitteenasi yrityksen kasvu?

Tulemme mielellämme kertomaan omista kokemuksistamme ja mahdollisuuksista kasvuun yrityskauppojen avulla toimialallanne. Halutessasi voit myös lukea arvonkasvuun ja yrityskauppaan liittyviä artikkeleita sivuiltamme.